College van Kerkrentmeesters

De zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters.

Kort samengevat zijn dit de volgende werkzaamheden :

 

  • A) Zorgen dat het geld binnenkomt om haar gebouwen, functionarissen en activiteiten te kunnen bekostigen. Deze inkomsten komen hoofdzakelijk uit: de vrijwillige bijdrage; collectes en giften en evt. inkomsten uit bezittingen van de gemeente.
  • B) Zorgen voor de salarissen van alle functionarissen werkzaam in de gemeente zoals: predikanten, kosters en organisten.
  • C) Het beheren/ onderhouden van de onroerende goederen: kerkgebouw(en), pastorieën e.d.

 

Het college van kerkrentmeesters wordt gevormd door tot kerkrentmeester aangewezen ouderlingen en tot kerkrentmeester verkozen lidmaten.De ouderlingen zijn lid van de kerkenraad terwijl de voorzitter van het college ook lid is van het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad.

 

De leden van het college zijn momenteel:

Naam: Functie
dhr. R Peerbolte 1e voorzitter
dhr. R. Franssen 1e secretaris
mw. R. Franssen- v Hassent 2e secretaris/ouderling
mw. J.M. Koster-Verburg 1e penningmeester
dhr. J.L. Koster 2e penningmeester
dhr. K.J. Bijl boekhouder
dhr. G.J Swart ledenadministratie/ LRP
vacant juridisch medewerker
dhr. B. Otto gebouwenbeheer
dhr. J. van Dam kerkrentmeester - ouderling

 

U kunt de kerkrentmeester (voorzitter) bereiken via het volgende e-mailadres: kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl

 

Inlogformulier