Liturgie voor zondag 16 december 2018

                         LITURGIE

                         voor de dienst

                     op zondag 16 december 2018

                     Als Appelbloesem in de winter

           Voorganger:                            ds. Willem Vermeulen

          Koor: DCC                     o.l.v.  Ineke de Vries

          Organist:                                  Piet de Kam

          Lector:                                     Eline Vooijs

          Kosteres:                                 Ans de Laater

          Muzikale medewerking:         Hikmet Bilalov (vleugel),

                                                           Isja Dominicus en

                                                           Femke Heemskerk-v.d.

                                                           Kasteele (dwarsfluit)

 

 

 

Welkom door de ouderling van dienst

 Er worden drie lampen aangestoken

 Voorbereiding:

 Voorganger:        In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Gemeente:           Amen.

Voorganger:        Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente:           die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger:        Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

Gemeente:           en laat ons weer in vrede leven.

Voorganger:        Amen

 

Gebed

Samenzang: Gezang 439: 1 en 3

 Proloog:

 Jesaja 9 : 1-6

Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet dan een helder licht,.

over hen die wonen in een land vol duisternis

gaat dan een stralend licht op. Uitbundig, laat Gij hen juichen en overstelpt hen met vreugde:

zij verheugen zich voor uw aanschijn zoals er vreugde is bij de oogst

en gejuich bij het verdelen van de buit. Want het drukkende juk,

de stang op hun schouders, de stok van de drijver,

Gij breekt ze stuk als op de dag van Midjan. Want alle dreunende stampende laarzen en met bloed doordrenkte mantels worden verbrand en verteerd door het vuur.

Want een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven.

De heerschappij rust op zijn schouders;

men noemt hem:

Wonder van beleid, Sterke God, Vader voor eeuwig, Vredevorst.

 Stem:

Hoor! Luister! Stilte!

 Stem:

Luister! luister …..niets

Koor:                                                           Stem: Hoor! Luister! Het heilige nadert

Huiver voor het heilige, voor het duister, deze stiite. Huiver voor het heilige.

Koor:                                                           Stem: Luister! Luister! Naar het niets.

Zwanger van wat geweest is rust ons leven, rust het jaar in de schoot van het donker.

Koor:

Nacht zonder uren, wieg van de tijd.

Wachten, wachten tot volgroeid is, sterk geworden

een nieuwe dag. Het jonge licht

de kleine vonk van hoop-doet-Ieven is geboren.

Stem:

Luister! 0, hoor toch! lets nieuws is begonnen!

Koor:                                                           Stem: Luister, luister! Hoor! De stilte leeft.

Vol vloeit het zwijgen. warm wordt de nacht.

Nabij, heel nabij treedt het schuttende heilige. Levende stilte.

Dichtbij de hemel,

nachtblauw haar mantel.

En honderden, duizenden sterren.

Iedere aanwezige kiest een toon en zoemt deze zacht door de ruimte. Tijdens dit zoemen wordt voorgedragen:

Lied van dansende atomen

die zich zoekende verbinden tot de kleinste levenskernen wiegen, waarin God wil wonen.

Energieën, lichtspiralen

varen trillend door de ruimten

taal, die stemloos. zonder woorden cirkelt rond planetenbanen.                               2

Gesprekje met de kinderen en aanvang van de kindernevendienst

Samenzang: Gezang 443

 Solist: Dans van de sferen, gegrepen en vrij, liefde die jou omarmt, u omarmt.

Solist:

Thuis op de aarde, gekend door het licht, vrede die bij je blijft, bij je blijft.

Aankondiging: Lucas 1: 11 t/m 17

Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: “Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal hij vervuld worden met de Heilige Geest, terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.”

Aankondiging: Lucas 1: 26 t/m 33

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man, die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: “Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.” Zij schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tot haar: “Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.”

korte stilte

Solist:

Aarde in haar winterbaan. kort en klam en grijs de dag, komend uit en ingaand tot -zonder einde of begin-

de lange nacht.

Terwijl het lied instrumentaal wordt herhaald spreekt iemand de volgende tekst:

Blijf niet aan vroeger denken, aan wat voorbij is,

nu ga ik iets nieuws beginnen, het ontluikt al,

zie je het niet?

 Koor:                                                            Stem:.   Angst die onderhuids blijft.. Er is voedsel, overdaad                                           Woede die niet valt uit te drijven

tijd van rust. van dankbaarheid.                             tranen niet gehuild.

Goeds om op terug te zien,                                                                                    Jarenlange nacht.

nieuw geluk dat komen gaat.                                  Zoveel onbegrepen leed en

belofte blijft.                                                              wreedheid van de oorlog .

                                                                                   Zoveel pijn ..

                                                                                   Niets wordt uit het niets geboren,                                                                                    kwaad baart lijden

                                                                                   en hebzucht honger.

                                                                                   Slechtheid overheerst

                                                                                   ziekte is ons deel.

 

                                                                                   Niet aan vroeger denken?                                                                                    aan wat nog niet voorbij is                                                                                    Kan iets nieuws beginnen                                                                                    iets ontluiken

                                                                                   waar deze dingen nog zo machtig zijn?

Koor:

Weggeborgen, weg van licht, rust het zaad in zwarte grond, tot het, sterk genoeg. ontkiemt, niemand kent de juiste tijd wanneer het komt.

Stem:

De zieners. de zoekers, zij heffen het hoofd, verwachting wordt vervuld en even raakt de eeuwigheid de mensen in hun tijd.

De werkers, de zwoegers, op jacht naar succes van tijd is geld. gewin

hun aandacht is even gewekt.

 De drijvers, de dravers in slag met de tijd hun wedloop naar de top

 gaan even met langzamer stap

 Bereiders van feesten, de helpers in nood, verzorgsters van een kind

 zij heffen het luisterend hoofd

 De zieners, de zoekers, zij zijn reeds op weg en strooien

hun bericht van vrede op aarde. geluk voor de mens vol vreugde om zich heen.

En even raakt de eeuwigheid de mensen in hun tijd.

 Verkondiging

 Samenzang:: Gezang 342.

Koor:

Als appelbloesem in de winter bloeit de vrede

Stem:

lets nieuws is begonnen, het ontluikt al, zie je het niet?

Sofisten:

Als zij geboren wordt, de vrede aan het richt komt.

hoe klein is het maar, hoe weerloos en teder, als een pasgeboren kind.

Als een pasgeboren kind, dat moet groeien door onze zorgen, onze aanwezigheid en onze trouw, Zo wil de Eeuwige onder ons wonen, als een pasgeboren kind.

Als een kind, zo klein en kwetsbaar, teer, maar toch vol zachte kracht,

is nu Christus weer herboren, wat in' t donker leek verloren

is weer aan het licht gebracht.

Koor:

Als appelbloesem in de winter bloeit de vrede

Solisten:

Wit en stil en puur en teder, als een bloesem in de winter, de geboorte van een kind, dat het beste in ons losmaakt, klein en kwetsbaar, weerloos als het is.

 

Wonder van het leven dat de dood verslaat, nooit zo zichtbaar als in het kleine kind,

dat de warme moederschoot pas verlaten heeft.                                                                                                                      7

Vol stille vreugde staan wij rond om dit pasgeboren zijn. In ons wordt geboren wat ons teruggeeft aan onszelf.

Koor:

Als appelbloesem in de winter bloeit de vrede

Stem:

Iets nieuws is begonnen het ontluikt al, zie je het niet?

Stem:

Vrede op aarde, vrede om je heen, overal waar vrede is

is zoveel niet meer,

 geen ruzie en geen oorlog, geen verraad, bedrog of leugen. Honger en tekorten zijn voorbij. Marteling is onbekend.

 Geen bedreiging meer en geen angst

voor klappen, mishandeling en verkrachting, maar een veilig wonen.

Waar vrede heerst wordt het werk gedeeld de armoede is verdwenen.

Er is geen ongelijkheid tussen ras, godsdienst of geslacht.

Oud weegt even zwaar als jong. Sterk telt niet meer dan zwak ..

Waar vrede heerst, lopen wij elkaar niet meer voorbij,

wij zien als mens de ander staan vriendschap bloeit onverwacht.

Maar ziekte en dood zullen blijven bestaan de nacht en de duisternis verdwijnen niet. het kwaad zal blijven.

Solisten:

Hart van de hemel, hart van de aarde, wil elkaar raken, opdat wij mensen niet zo verloren staan.

 Stem:

Als appelbloesem in de winter, bloeit de vrede en geeft ons hoop en moed van leven, even aan onszelf teruggegeven.

Solisten:

Dat verlangen dat maar blijft, naar licht dat van nergens komt, nergens komt.

Dans van de sterren, liefde die jou omarmt, jou omarmt,

Gekend door het licht, vrede die bij je blijft, bij je blijft.

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

 Slotgebed

 Epiloog

 Stem:

Wij zieners, wij zoekers, wij zijn reeds op weg en strooien ons bericht van vrede op aarde, geluk voor de mens, vol vreugde om ons heen.

 En even raakt de eeuwigheid ons mensen in de tijd.

Koor:

Nacht zonder uren, wieg van de tijd.

 Vreugde, vreugde nu volgroeid is, sterk geworden

een nieuwe dag, het jonge licht,

de kleine vonk van-hoop-doet-Ieven is geboren.9

Stem:

Iets nieuws is begonnen, het ontluikt al, zie je het niet?

 Heenzending en zegen

 Slotlied gezang 446: 1, 2 en 6 (O, wijsheid, o kom, Immanuel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Liturgie voor zondag 9 december 2018

Orde van dienst 9 december 2018. Bergen op Zoom

 Orgelspel

 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

 VIP zingt: Dichtbij U

 Welkom en mededelingen

 DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

 Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Voorbeden afgewisseld met NLB 368a

 VIP zingt: Herder in ’t veld van Efratha

 Inzameling van de gaven

(de kinderen komen terug)

 De kinderen komen terug van hun kindernevendienst

 Slotlied: NLB 439: 1 en 2

 Zending en zegen (beantwoord met gezongen)

 • Amen, amen, amen     

Liturgie voor zondag 2 december 2018

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 02 december 2018, Eerste Advent, 10.00 uur

Dienst van Schrift en Tafel

Mmv: Cantorij Rejoice olv Annemiek Vogels

W. Lolkema, voorganger

dhr. W. van Kempen, organistLector:

 

Orgelspel

Rejoice zingt voor de dienst: Lied 433 - Kom tot ons, de wereld wacht.

 Welkom namens de kerkenraad; mededelingen

Het aansteken van de Adventslamp. Het gedichtje voor de Eerste Advent.

 We gaan staan en zijn een moment stil voor God.

 Aanvangslied: Lied 432A - Psalm 25

Antifoon Rejoice: Mijn leven til ik, God, naar U omhoog, op U vertrouw ik.

ALLEN: Psalm 25: 1

Antifoon Rejoice: Mijn leven til ik, God, naar U omhoog, op U vertrouw ik.

 

Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

ALLEN            : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer                                                                              

ALLEN           : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger : Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

ALLEN           : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

We gaan zitten.

Smeekgebed

We ZINGEN: Lied 463.

Allen: vers 1. Rejoice: vers 2. Allen: vers 6. Rejoice: vers 7. Allen: vers 8.

 Aanvang kindernevendienst

We ZINGEN: Wij gaan voor even uit elkaar…

 Adventslied van Annemiek Vogels door Rejoice: Donker de nacht -

als gebed bij de opening van de Schriften

1.Donker de nacht, maar er daagt licht, zo lang verwacht. Met nieuw gezicht komt Hij naderbij gelopen,

Hij die wordt verwacht. Rorate coeli desuper, et nubes pluant justum!

 1. Buiten is ‘t nacht. We leven naar ‘t licht, eeuwenlang gedacht,

maar ons hart nog dicht voor Hem die naderbij komt lopen, Hij die wordt verwacht. Rorate…

 1. Binnen de nacht. Waar blijft het licht dat ons verzacht, verheldert ons zicht op Hem die naderbij komt lopen, Hij die wordt verwacht. Rorate…
 2. Lichtend de nacht, zo groeit het zicht, lang niet gedacht. Maar er schijnt licht op Hem die naderbij komt lopen, Hij die ik verwacht, Hij die op ons wacht, Hij die naar ons lacht, Licht in onze nacht! Rorate…

 Schriftlezing: Lucas 21: 25 t/m 31

We ZINGEN met Rejoice: Lied 25-D.

Refrein: Naar U gaat mijn verlangen, Heer.

(Eerste keer: eerst Rejoice, dan Allen)

 Overdenking

We ZINGEN: Lied 758. Rejoice: vers 1. Allen: vers 2 en 3.

 Collecten. Rejoice zingt: Lob sei Gott, Joh.Seb. Bach. (slotkoraal BWV 36)

Lob sei Gott dem Vater g’thon, Lob sei Gott sein’m ein’gen Sohn.

Lob sei Gott dem heil’gen Geist immer und in Ewigkeit!

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Gebeden, afgesloten met de gesproken lofprijzing: U komt de lof toe.

 VIERING van de MAALTIJD van de HEER

 + We ZINGEN: Lied 442: 1.

 + De Nodiging

 + De grote lofprijzing

 1. De Heer zal bij u zijn.
 2. DE HEER ZAL U BEWAREN.
 3. Verheft uw harten.
 4. WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.
 5. Laten wij de Heer, onze God, danken.
 6. HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.
 7. v. …..........begin van het tafelgebed.....

…... en zingen vol vreugde U toe: Lied 405: 1 en 4.

 

 1. …......vervolg van het tafelgebed......
 2. ......want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,

nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei:

Dit is mijn lichaam voor jullie. Doet dit tot mijn gedachtenis.

Evenzo ook de beker nadat de Maaltijd was afgelopen en Hij zei:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

Doet dit, zo dikwijls jullie die drinken, tot mijn gedachtenis.

 + We zingen: Lied 403-A.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,

verkondigen wij Zijn dood en leven totdat Hij komt.

 + v. Gebed om de Heilige Geest over de gaven van brood en wijn

+ A. We bidden het Onze Vader.

 + v. Christus, Heilig Godslam…

+ De vredegroet

  De woorden over brood en wijn

 + We delen brood en wijn.

+ Rejoice zingt: O bone Jesu!( Loyset Compère, 1440/45-1518)

O bone Jesu! Illumina oculos meos, ne unquam obdormiam in morte, nequando dicat inimicus meus: praevalui adversus eum. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum; redemisti nos, Domine, Deus veritatis.

O Messias! Locutus sum in lingua mea: notum fac mihi, Domine, finem meum. Amen.

O goede Jezus! Verlicht mijn ogen, opdat ik niet slaap in de dood, opdat niet mijn vijand zegt: ik heb hem overwonnen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest; Gij hebt ons verlost, Heer, God van de waarheid.

O Messias! Ik heb gesproken in mijn taal: Heer, laat mij mijn einde kennen. Amen.

 + Korte dankzegging

 AFSLUITING van de DIENST

 We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 769: 1 en 6.

 Wegzending en Zegen, driemaal gezongen AMEN

 Orgelspel                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 25 november 2018

Liturgie voor zondag 25 november 2016, zondag voleinding.

 

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Annemiek Beukman.

Organist:       Rein Ros

Muzikale medewerking wordt verleend door Elsbeth Huffmeijer (blokfluit).

 

 

Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied: gezang 377 : 1, 2, 4 + 7. (Zoals ik ben kom ik tot U)

             Votum en Groet

             Gelegenheid tot het aansteken van gedachteniskaarsen tijdens orgel- en fluitspel.

 Samenzang: gezang 730. (Heer, herinner U de namen)

 Kyrigebed

 Samenzang: gezang 283. (In de veelheid van geluiden)

 Gedicht, gelezen door Sari Dekker.

 jouw naam klinkt

vanuit de echo van gemis

helder en vol liefde

vertellend

van wat nooit verloren is

 

in donker van missen

en intens verdriet

maken we licht

en noemen je naam

vergeten doen we niet

 

jouw adem

jouw leven

verstild in de tijd

jouw naam noemen wij

met trots en tranen

voor altijd

 

we noemen je naam

vol liefde

nooit voorbij

met ons verbonden

voor altijd

ben jij

 

ons hart roept luid

al klinkt onze stem zo zacht

jouw naam, jouw kaars

verlichten

zelfs de donkerste nacht

             Aan de vooravond van advent noemen de namen van hen die zijn overleden sinds vorige advent.

 

26-11-2017

Mevr. Catharina Lobbezoo

77 jaar

02-12-2017

Mevr. Lammy van Luijk-Noordzij

75 jaar

             Responsie:    

13-01-2018

Mevr. Janna de Wit – Quist

91 jaar

21-02-2018

Dhr. Gerrit Pieter Baaubeen

92 jaar

 Responsie:     breng ons bijeen, houd ons bijeen,

bewaar alle mensen tot glorie van Uw naam.

 

05-03-2018

Mevr. Pieternella Cornelia van Duinen

80 jaar

16-04-2018

Mevr. Jannie Verwoerd-Cornet

80 jaar

             Responsie:     breng ons bijeen, houd ons bijeen,

bewaar alle mensen tot glorie van Uw naam.

 

10-05-2018

Mevr. Erika Charlotte Janvier – Huisman

91 jaar

20-05-2018

Dhr. Johannes Jacobus Hoek

84 jaar

             Responsie:     breng ons bijeen, houd ons bijeen,

bewaar alle mensen tot glorie van Uw naam.

 

30-05-2018

Dhr. Simon van den Berg

90 jaar

28-07-2018

Dhr. Johannis Cornelis Niemantsverdriet

87 jaar

             Responsie:     breng ons bijeen, houd ons bijeen,

bewaar alle mensen tot glorie van Uw naam.

 

07-08-2018

Mevr. Marlies van Beek-Dekker

38 jaar

28-08-2018

Mevr. Maria Petronella Borghouts-Sebregts

93 jaar

             Responsie:     breng ons bijeen, houd ons bijeen,

bewaar alle mensen tot glorie van Uw naam.

 

 

08-10-2018

Albert Dirk v.d. Poel

49 jaar

 

We nemen namen in gedachten van iedere niet-genoemde die wij hebben moeten loslaten.

 

             Responsie:     breng ons bijeen, houd ons bijeen,

bewaar alle mensen tot glorie van Uw naam.

 Schriftlezing: psalm 46.

 Samenzang: psalm 23.b. : 1, 2 + 5. (De Heer is mijn herder)

             Aanvang kindernevendienst

             Schriftlezing: Hebreeën 11 : 1 tm 14.

 Samenzang: gezang 727 : 1, 2 + 10. (Voor alle heil’gen)

             Schriftlezing: Johannes 15 : 9 – 17.

 Samenzang: psalm 103.c. : 1, 2 + 4. (Loof de koning, heel mijn wezen)

 Verkondiging

 Muzikaal meditatief.

 Samenzang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

 Inzameling tijdens orgel/fluit muziek.

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

             Slotgebed

 Slotlied: gezang 725 (Gij boden rond Gods troon)

             Heenzending en zegen

 

Liturgie voor zondag 15 juli 2018

Orde van de dienst op zondag 15 juli 2018 in de Ontmoetingskerk

Organist: heer J. Heuseveldt

Lector: dhr. Wim van Sluijs.

 

Er is geen kindernevendienst, maar er liggen kleurplaten vóór in de kerk.

 

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Ps 85: 1+2

Groet Votum en aanvangstekst

Ps 85: 3+4

Gebed

Kinderlied: AWN 2,15

Schriftlezing: Marcus 6, 6b-13

L 838: 1+2

Schriftlezing: Efeziërs 1,1-14

L 838: 3+4

Verkondiging

L 941: 1+2+3

Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel(staande aangehoord)

L 941: 4

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met het samen bidden van het Onze Vader Inzameling van gaven

L 835: 1-4

Zegen