Liturgie voor zondag 24 februari 2019

Liturgie voor zondag 24 februari 2019.

 Viering Heilig Avondmaal.

 Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:          Ellie Groenveld

Organist:       Rein Ros.

Muzikale medewerking wordt verleend door cantorij Rejoice o.l.v. Annemiek Vogels.

  

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: dit huis, gereinigd en versierd. (melodie ps 134)

Dit huis, gereinigd en versierd,

waar Gods gemeente bruiloft viert,

staat voor de eredienst gereed,

wij komen hier in lief en leed.

 

Wie voor ons leefden gingen heen,

dit oude huis van hout en steen

bleef staan als een gebed tot U,

wij bidden mee, verhoor ons nu!

 

In geest en waarheid bidden wij,

dat Christus in ons midden zij,

Hem love al wat adem heeft!

Hem love wat op aarde leeft!

 

En laat eendrachtig samenzijn

op ons gebed het "amen"zijn.

Kom haastig, Here Jezus, kom

en maak ons tot uw heiligdom!

 Begroeting.

 Voorganger:   In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

gemeente:      amen.

voorganger:    Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente:       die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger:    Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente:       en laat ons weer in vrede leven,

voorganger:    amen.

 koor/samenzang: psalm 103.d. (Barmhartige Heer) (refrein allen)

 Gebed

             Gesprekje met de kinderen over Esther en aanvang kindernevendienst

 Samenzang: we gaan voor even uit elkaar.

             Schriftlezing: psalm 1.

 Koor/samenzang: gezang 973. (Om voor elkaar te zijn) (1 allen, 2 koor, 3 allen, 4 koor.)

             Schriftlezing: Lucas 6 : 27 - 38

 Cantorij: Ich will den Herrn loben. (Telemann)

            Ich will den Herrn loben allezeit,

sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.

 Verkondiging

 Samenzang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

             Nodiging tot de tafelviering.

 Samenzang: gezang 995. (O vader, trek het lot U aan)

             Tafelgebed

 Wij danken U, dat Gij een God van mensen zijt, dat wij U mogen noemen onze God en onze Vader, dat onze toekomst in uw handen ligt, dat deze wereld U ter harte gaat. Geroepen hebt Gij en onze doofheid doorbroken, Gij zijt opgedaagd in onze duisternis, uw licht heeft ons de ogen geopend, Gij hebt ons ten goede gekeerd en ons tot leven gewekt. Gezegend zijt Gij, de bron van al wat bestaat; wij dorsten naar U, omdat Gij zelf ons dorstig hebt gemaakt, onrustig is ons hart tot wij in U geborgen zijn, met Jezus Christus onze Heer. Met allen die ons in geloof zijn voorgegaan huldigen wij uw naam, Heer onze God. Gij, onze hoop, wij danken U vol vreugde, en aanbidden U.

Samenzang: gezang 405 : 1 + 3. (Heilig heilig).

            Vervolg tafelgebed

Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon die Gij geroepen en gezonden hebt om ons te dienen en te verlichten, om aan armen uw koninkrijk te brengen, om aan gevangenen verlossing te melden, om voor ons allen en voorgoed het evenbeeld te zijn en de gestalte van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke mens die alles heeft volbracht wat menselijk is, ons leven, onze dood - wij danken U dat Hij zich met hart en ziel gegeven heeft aan deze wereld.

 Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, heeft Hij het brood in zijn handen genomen. Hij heeft zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, Hij heeft U dankgezegd, het brood gebroken en het aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:

Neemt en eet hiervan, gij allen,

want dit is mijn Lichaam,

dat voor u gegeven wordt.

 

Zo nam Hij ook de beker,

sprak een dankgebed uit en zei:

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,

want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van zonden.

Blijft dit doen om Mij te gedenken.

 Koor/samenzang gezang 403.a. (Als wij dan eten van dit brood)

 Zend ons uw Geest die leven is, gerechtigheid en licht. O God die wil het welzijn van de mensen en niet hun ongeluk en niet de dood, neem weg uit ons midden alle geweld, beteugel de drift waarmee wij elkaar naar het leven staan. Geef vrede op aarde uit kracht van Jezus uw Zoon in ons midden, dat bidden en smeken wij U.

Oecumenisch Onze Vader:

Onze Vader die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd; uw koninkrijk kome,

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk en de kracht en

de heerlijkheid in eeuwigheid.

Amen.

 Ronddeling tijdens orgel- en fluitspel.

             Slotgebed

 Slotlied: psalm 103.c. : 1, 2 + 5. (Loof de Koning, heel mijn wezen)

             Heenzending en zegen.

Liturgie voor zondag 17 februari 2019

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 17 februari 2019 10.00 uur

Voorganger: ds. W. Lolkema

Organist: dhr. Louis Sauter

Lector: dhr. Wim van Sluijs

Motto: Putten uit de Bron die leven schept.

 

 Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 212: 1 en 4

 Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente   : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer                                                                              

Allen             : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen             : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

 We ZINGEN: Psalm 119: 1 en 13.

 Gebed

We ZINGEN: Lied 412: 1 en 6.

 Moment met de kinderen

ZINGEN: Wij gaan voor even uit elkaar… - en - Straks zoeken wij elkaar weer op…

aanvang kindernevendienst

 Eerste Schriftlezing: Jesaja 43: 9 t/m 13

We ZINGEN: Lied 975: 1 en 3.

 Tweede Schriftlezing: Matthéüs 5: 13 t/m 16

We ZINGEN: Lied 895, drie keer. Meditatief tempo.

++ Wil Louis Sauter dit één keer voorspelen?

 Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgelspel

We ZINGEN: Lied 838: 1 en 3.

 Collecten en orgelspel

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

 We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 418: 1 en 3.

 Wegzending en Zegen, driemaal gezongen AMEN

 Orgelspel                                                                            

Liturgie voor zondag 10 februari 2019

Liturgie voor zondag 10 februari 2019.

 Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Lia de Klerck.

Organist:       Wim van Kempen.

 Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied psalm 138 : 1 + 4. (U loof ik Heer, met hart en ziel)

             Voorbereiding

Voorganger:   In de naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

gemeente:                   amen.

voorganger:    Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente:                   die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger:    Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente:                   en laat ons weer in vrede leven,

voorganger:    amen.

 Samenzang: psalm 8.a. (Heer onze Heer, hoe heerlijk is)

 Gebed

 Samenzang: gezang 304. (Zing van de Vader)

             Gesprekje met de kinderen en aanvang kindernevendienst

 Samenzang: we gaan voor even uit elkaar.

             Schriftlezing: Jesaja 6 : 1 – 8.

 Samenzang: gezang 985 (Heilig, heilig, heilig)

             Schriftlezing: Lucas 5 : 1 – 11.

 Samenzang: gezang 531. (Jezus die langs het water liep)

 Verkondiging

 Orgelmeditatie.

 Samenzang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon).

  Inzameling / De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 Samenzang: gezang 912 : 1, 2, 3 + 6. (Neem mijn leven)

             Slotgebed

 Slotlied: gezang 416. (Ga met God)

             Heenzending en zegen