Liturgie voor zondag 8 december 2019

Liturgie voor zondag 8 december 2019, tweede advent. Tijdens deze kerkdienst vieren we het Heilig Avondmaal.

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Ellie Groeneveld.

Organist: Piet de Kam of Wim van Kempen.

De liturgie wordt mede gedragen door cantorij Rejoice o.l.v. Annemiek Vogels.

 

Welkom door de ouderling van dienst

Er worden twee lampen aangestoken

Steek één lampje aan.

Kerstfeest is nog ver.

Kijk eens naar het vlammetje.

't lijkt wel een ster!


Steek twee lampen aan.

Licht wordt groter nu.

Donker gaat verdwijnen.

Heer, wij danken U!

 

Intochtslied gezang 287 : 1, 4 + 5. (Rond het licht dat leven doet)

Voorbereiding

Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

gemeente: amen.

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente: en laat ons weer in vrede leven,

voorganger: amen.

Koorzang: God ongezien. (refrein allen)

Gebed

Samenzang: gezang 464 : 3, 4, 5 + 6. (Een engel spreekt een meisje aan) (k.a.k.a.)

Gesprekje met de kinderen / De kindernevendienst kaars wordt aangestoken

Samenzang: “we gaan voor even uit elkaar”

Aanvang kindernevendienst.

Schriftlezing: Romeinen 15 : 4 – 13.

Samenzang: psalm 72 : 1 + 3. (Geef, Heer, de koning)

Schriftlezing: Lucas 1 : 39 – 49.

Samenzang / wisselzang: gezang 448 : (Het volk dat wandelt in het duister) (.a.k.a.k.a.)

Verkondiging

Samenzang / credo: gezang 342 (In God de vader op zijn troon)

Inzameling

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Wisselzang: gezang 443. (De engel Gabriel komt aangesneld) k.a.k.a.

Tafelviering / nodiging tot de tafelviering / Tafelgebed

Koorzang: Heilig, heilig, heilig / Schubert / Deutsche Messe.

Vervolg tafelgebed

Ronddeling tijdens koor/wisselzang: gezang 462. (Zal er ooit een dag van vrede). (k.a.k.a.k.a.)

Slotgebed

Slotlied: gezang 466 : 2, 6 + 7. (O kom, die Heer en meester zijt)

Heenzending en zegen.

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 1 december 2019

Orgelspel

Mededelingen

Kind steekt eerste lichtje aan

Intochtslied: Psalm/Lied 25: 2 en 10

Bemoediging en groet

Kyriegebed

Glorialied: Lied 704: 1 en 3

Gebed van de zondag

Aanvang kindernevendienst (we zingen: ‘We gaan voor even uit elkaar’)

Schriftlezing: Jesaja 2: 1 t/m 5

We zingen Lied 452: 1 en 2

Schriftlezing: Mattheus 24: 32 t/m 44

We zingen Lied 751: 1 t/m 5

Prediking

Meditatief orgelspel

We zingen Lied 462: 1 t/m 6

Dankgebed/Voorbeden/Stil Gebed/Onze Vader

Slotlied: Lied 435: 1 en 2

Zegen

3 X Amen door gemeente

Orgelspel.

 

Liturgie voor zondag 24 november 2019

L I T U R G I E

voor de dienst

op zondag 24 november 2019

ZONDAG VOLEINDING

voorganger: ds. Willem Vermeulen

organist : dhr. Rein Ros

lector : dhr. Wim van Sluijs

hobo : dhr. Eric de Geer

koster : mevr. Ans de Laater

 

 

WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST

INTOCHTSLIED: Gezang 756: 1, 2 en 4

VOORBEREIDING.

Voorg.: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Allen : amen.

Voorg. : Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorg. : Heer, vergeef ons al wat wij

misdeden,

Allen : en laat ons weer in vrede leven,

Voorg. : amen.

SAMENZANG: Gezang 845

GELEGENHEID TOT HET AANSTEKEN VAN GEDACHTENISKAARSEN TIJDENS ORGEL EN HOBOSPEL.

SAMENZANG: Gezang 730

KYRIEGEBED.

AAN DE VOORAVOND VAN ADVENT NOEMEN WE DE NAMEN VAN HEN DIE ZIJN OVERLEDEN SINDS VORIGE ADVENT.

15-11 ‘18 Mevr. Annigje Doeleman – Haeser 85 jr

19-11 ‘18 Mevr. Elizabeth Tieges – Luteijn 97 jr

28-11 ‘18 Mevr. Jo Boot – Ketelaars 88 jr

RESPONSIE:

26-01 ‘19 Dhr. Daniël Hendricus Landa 89 jr

31-01 ‘19 Mevr. Johanna Wanmaker – Wijers 92 jr

06-02 ‘19 Mevr. Cornelia van Dongen – Kers 89 jr

RESPONSIE:

16-03 ‘19 Dhr. Jacob Nicolaas Jansen 63 jr

19-03 ‘19 Mevr. Margaretha Elisabeth Schuit-  van den Berg 87 jr

28-03 ‘19 Mevr. Boukje de Jong – van de Weij 100 jr

RESPONSIE:

06-04 ‘19 Dhr. Lucien Aimé Notschaele 91 jr

11-04 ‘19 Dhr. Hendrik den Braber 86 jr

08-05 ‘19 Dhr. Hendrik Jan Hoffman 67 jr

RESPONSIE:

14-05 ‘19 Mevr. Aartje Pietertje van der Kallen – Meyer 68 jr

17-05 ‘19 Dhr. Jeff Raymond Ramsche 62 jr

29-09 ‘19 Mevr. Catharina Clara Nieuwland –  Verbaan 90 jr

RESPONSIE:

06-10 ‘19 Dhr. Leopold Maria Gerardus Adrianus euken 69 jr

20-10 ‘19 Dhr. Rudolf Cannemeijer 78 jr

RESPONSIE:

08-11 ‘19 Mevr. Reina van den Brink – Kamerbeek 86jr

10-11 ‘19 Mevr. Maartje de Vos – Nieuwkoop 85jr

RESPONSIE:

SCHRIFTLEZING: Psalm 46

SAMENZANG: Gezang 769: 1, 3 en 5

GESPREKJE MET DE KINDEREN.

TIJDENS HET AANSTEKEN VAN DE KINDERNEVENDIENSTKAARS ZINGEN WE:

Wij gaan voor even uit elkaar

SCHRIFTLEZING: Psalm 139: 1 – 16

SAMENZANG: Psalm 139: 1, 2 en 3

SCHRIFTLEZING: Mattheus 5: 1 – 16

SAMENZANG: Gezang 838: 1 en 4

VERKONDIGING.

ORGELMEDITATIEF.

SAMENZANG/CREDO: Gezang 342

INZAMELING

DE KINDEREN KOMEN TERUG.

SAMENZANG: Gezang 763

SLOTGEBED.

SLOTLIED: Gezang 725

HEENZENDING en ZEGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 17 november 2019

Dienst van Schrift en Gebed op de tweede zondag van de Voleinding,

Bergen op Zoom, 17 november 2019 A.D.

 

DE VOORBEREIDING

orgelspel

welkom + mededelingen

intochtslied lied 825

bemoediging

Onze hulp is de Naam van de Heer,

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

 

drempelgebed

Voor U belijden wij, Almogende God,

voor heel uw kerk en voor elkaar

dat wij gezondigd hebben

in gedachte, woord en werk.

ONTFERM U OVER ONS.

Vergeef ons onze zonden

en geleid ons tot het eeuwige leven.

DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER.

AMEN

 

de zondagspsalm               psalm 90 :1 en 6

smeekgebed

Daarom roepen wij:

kyrië uit 299d (in beurtzang)

uw Naam willen wij groot maken

door te zingen:

glorialied lied 150a

 

DE DIENST VAN DE SCHRIFT

groet

De Heer zal bij u zijn !

DE HEER ZAL U BEWAREN !

 

gebed van de zondag

Gij, die boven alle machten staat

en in alle tijden onze God bent,

één ding vragen wij U:

dat Gij ons in staat stelt

ieder moment uw wil te doen

en van ganser harte U te dienen.

DOOR JEZUS CHRISTUS,

ONZE HEER. AMEN

met de kinderen

kinderlied Wij gaan voor even uit elkaar

de kinderen gaan naar de nevendienst

TeNaCh      Prediker 3 (voorganger)

lied lied 720

Evangelie Matteus 6,25-34 (lector)

acclamatie lied 339a

preek

orgelmeditatie 

 

DE DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

mededelingen

collecten

lied lied 847

de kinderen komen terug

gebeden … / stil gebed / ONZE VADER

slotlied lied 538

wegzending

ter meditatie gedicht

zegen

De genade van onze Heer, Jezus Christus

en de liefde van God

en gemeenschap met heilige Geest

zal met u allen zijn. AMEN