Liturgie voor zondag 25 augustus 2019

Liturgie kerkdienst

Ontmoetingskerk Bergen op Zoom

Zondag 25 augustus 2019

Mmv cantorij Rejoice olv mw. Annemiek Vogels.

Organist: dhr. P. de Kam

Lector: mw. Lia de Klerck

Voorganger: ds. W. Lolkema

Motto: Partijtje knokken? Nee toch…?!!!

 

De VOORBEREIDING

 

Afkortingen:

R = Rejoice A = Allen

 

Orgelspel

Woord van welkom en Mededelingen

We ZINGEN: Lied 272.

R: 1

A: 2 t/m 4

Stilte - Beginwoorden – Groet

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest:

ALLEN : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

ALLEN : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger : Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

ALLEN : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

We gaan zitten.

We ZINGEN: 710D - Psalm139 - 710-D.

R: antifoon 710-D

A: Psalm 139: 1 en 14

R: antifoon 710-D

Gebed van verootmoediging

We ZINGEN: Lied 948.

R: 1 en 2

A: 3

Woord van vergeving

We ZINGEN: Gezangen voor Liturgie Psalm 112.

R: Refrein 1

A: Refrein 1

R: Couplet 1

A: Refrein 1

R: Couplet 2

A: Refrein 1

R: Couplet 3

A: Refrein 1

R: Couplet 4

A: Refrein 1

Leefregel

We ZINGEN: Lied 213: 3 en 5.

 

De DIENST van het WOORD

 

Gebed bij de opening van de Schriften

Moment met de kinderen

We ZINGEN:

Wij gaan voor even uit elkaar - en - Straks zoeken wij elkaar weer op

Begin van de kindernevendienst

Eerste Schriftlezing: Jesaja 30: 15 t/m 21

We ZINGEN: GvL 460.

R: twee keer

A: twee keer

R en A: canon

 

Tweede Schriftlezing: Lucas 13: 22 t/m 30

We ZINGEN: Lied 991.

R: 1 en 2

A: 5 en 6

R: 7

A: 8

 

Uitleg en verkondiging

We ZINGEN: Lied 391.

R: alle coupletten

A: vier keer het refrein

 

De DIENST van GAVEN en GEBEDEN

 

Collecten en orgelspel

Gebeden en Onze Vader

 

We ZINGEN ons slotlied: Lied 993.

R: 1 en 2

A: 3 en 4

R: 5 en 6

A: 7

Wegzending en Zegen, gezongen Amen

Orgelspel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 18 augustus 2019

Liturgie voor zondag 18 augustus 2019.

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Annemiek Beukman.

Organist: Johan Heuseveldt.

 

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: Dit huis, gereinigd en versierd. (Melodie psalm 134)

Dit huis, gereinigd en versierd,

waar Gods gemeente bruiloft viert,

staat voor de eredienst gereed,

wij komen hier in lief en leed.

 

Wie voor ons leefden gingen heen,

dit oude huis van hout en steen

bleef staan als een gebed tot U,

wij bidden mee, verhoor ons nu!

 

In geest en waarheid bidden wij,

dat Christus in ons midden zij,

Hem love al wat adem heeft!

Hem love wat op aarde leeft!

 

En laat eendrachtig samenzijn

op ons gebed het "amen"zijn.

Kom haastig, Here Jezus, kom

en maak ons tot uw heiligdom!

                                                               W. Barnard.

Voorbereiding

Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

gemeente: amen.

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente: en laat ons weer in vrede leven,

voorganger: amen.

Samenzang: gezang 310. (Eén is de Heer, de God der goden)

Gebed

Samenzang / gloria: gezang 304. (Zing van de Vader)

Gesprekje met de kinderen over Paulus in Efeze

Terwijl de kaars wordt aangestoken zingen we “we gaan voor even uit elkaar”

aanvang kindernevendienst

Schriftlezing: psalm 82.

Samenzang: gezang 848. (Al wat een mens te kennen zoekt)

Schriftlezing: Handelingen 19 : 23 tm 40.

Samenzang: psalm 82. (God staat in’t midden van de Goden)

Verkondiging

Orgelmeditatief.

Samenzang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

Inzameling

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Slotgebed

Slotlied: psalm 146.c. : 1, 3 + 7. (Alles wat adem heeft loven de Here)

Heenzending en zegen

Liturgie voor zondag 11 augustus 2019

OPENING VAN DE DIENST

Gezang 217,1.2.3: De dag gaat open

 Opening van de dienst en groet :

                Voorganger:       Onze hulp is in de Naam van de Heer

                Allen:                    Die hemel en aarde gemaakt heeft.

                Voorganger:       De Heer zij met u.

                Allen:                    Ook met u zij de Heer. Amen.

 

Gezang 217, vervolg: 4 en 5

 Tekst / gedicht :

Als Gij niet zijt

Als Gij niet  zijt

de grond waarop ik  sta

de bron waaruit ik put

de einder waarheen ik ga-

als Gij niet zijt

waar blijf ik dan

in tijd en eeuwigheid.

 

Muziek

 Psalm 103d: Barmhartige Heer

 Gebed

 DIENST VAN HET WOORD

Schriftlezing: Hebreeën 11,1-2;8-12

 Gezang 981: Zolang er mensen zijn op aarde 1.2.4.

 

Schriftlezing: Lucas 12,35-40

 Acclamatie: 339a

 Verkondiging

 Meditatief orgelspel

 Gezang 841: Wat zijn de goede vruchten

 DIENST VAN GEVEN EN BIDDEN

Collecte

 Gebeden met Onze Vader

 Afsluitende woorden

 Slotlied. Gezang 415: Zegen ons algoede .

 Zegen