Liturgie voor zondag 18 maart 2018

Orde van de dienst op zondag 18 maart 2018 om 10u. in de Ontmoetingskerk

 

We vieren zondag Judica! “Doe mij recht!” (Psalm 43,1)

 

De Kindernevendienst vertelt over de Tien Maagden (Mattheüs 25, 1-13)

De ZWO vertelt over Kinderarbeid in India

 

Organist: heer L. Sauter

Lectrix: mevrouw E. Groeneveld

 

Muziek

Welkom en afkondigingen

Ps 43: 1+2

Groet + Votum + Aanvangstekst

Ps 43: 3+4

Gebed

Ps 43: 5

Wetslezing als belofte en gebod: Deuteronomium 5

L 320:1+4

Kindernevendienst: AWN 1,23

Schriftlezing: Jeremia 31, 31-34

L 319: 1+2+3

Schriftlezing: Johannes 12,20-36

L 319: 5+6+7

Verkondiging

L 835: 1+2+3

Bijdrage ZWO

AWN 1,20: 1+2

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met het samen bidden van het Onze Vader

Inzameling van gaven

L 835: 1+2+3

Zegen

 

 

 

 

liturgie voor zondag 11 maart 2018

Liturgie voor zondag 11 maart, vierde zondag in de 40-dagen tijd: LAETARE.

 Tijdens deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.

  Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Imke Greiner.          

Organist:       Wim van Kempen.

Muzikale medewerking wordt verleend door cantorij Rejoice o.l.v. Annemiek Vogels.

 

 Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied gezang 542 (God roept de mens op weg te gaan)            (Koor 2, allen, 1 + 3)

             Votum en Groet

 Samenzang: psalm 122 : 1 + 3. (Hoe sprong mijn hart hoog op in mij)

 Gebed

 Samenzang: Gezang 412 : 1 + 3. (Wij loven U, o God).

             Gesprekje met de kinderen en aanvang kindernevendienst

             Schriftlezing: Jozua 4 : 19 – 24.

 Samenzang: gezang 753 : 1, 2, 3 + 6. (Er is een land van louter licht)            (Koor 2, allen, 1, 3 + 6)

             Schriftlezing: Johannes 6 : 1 – 15.

 Koor/samenzang: gezang 546 (Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden) (koor 1 + 3, allen 2, 4 + 5)

 Verkondiging

 Rejoice: Credo.

             Bijdrage namens ZWO door Kees de Klerck.

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

             Aanvang tafelviering

 nodiging

 Koor/samenzang: Omdat Gij het zijt .....

Tekst: Gij die geroepen hebt "licht", en het licht werd geboren en het was goed, het werd avond en morgen, tot op vandaag. Gij die geroepen hebt "o mens", en wij werden geboren. Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe dat ik nog leef. Refrein allen: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

Gij die liefde zijt, diep als de zee flitsend als weerlicht, sterker dan de dood, laat niet verloren gaan één mensenkind. Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht, laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt, laat niet de tweede dood over ons komen. Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. Voor allen die gekruisigd worden, wees niet niemand. Wees een toekomst ongezien. Voor mensen die van U verlaten zijn, voor allen die hun lot niet kunnen dragen, voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen. Voor uw naamgenoten in ons midden: vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand. Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen, dat zij staande blijven in ons midden. Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in, ons vasthoudt. Gij die vreugde schept in mensen, Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult, laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht, doe ons opengaan voor het visioen van vrede dat sinds mensenheugenis ons roept. Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. Verhaast de dag van uw gerechtigheid, zie het niet langer aan dat her en der in deze wereld mensen gemarteld worden, kinderen gedood; dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven. Zoals een hert reikhalst naar levend water, doe ons zo verlangen naar de dag dat wij nu nog verdeelde mensen, - in uw stad verzameld zijn- in U verenigd en voltooid, in U vereeuwigd. Gedenk uw mensen, dat zij niet vergeefs geboren zijn. Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

            tafelgebed

 Wij danken U, dat Gij een God van mensen zijt, dat wij U mogen noemen onze God en onze Vader, dat onze toekomst in uw handen ligt, dat deze wereld U ter harte gaat. Geroepen hebt Gij en onze doofheid doorbroken, Gij zijt opgedaagd in onze duisternis, uw licht heeft ons de ogen geopend, Gij hebt ons ten goede gekeerd en ons tot leven gewekt. Gezegend zijt Gij, de bron van al wat bestaat; wij dorsten naar U, omdat Gij zelf ons dorstig hebt gemaakt, onrustig is ons hart tot wij in U geborgen zijn, met Jezus Christus onze Heer. Met allen die ons in geloof zijn voorgegaan huldigen wij uw naam, Heer onze God. Gij, onze hoop, wij danken U vol vreugde, en aanbidden U samen zingend:

 Samenzang: gez. 405 : 1 + 3. (Heilig, heilig).

    

Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon die Gij geroepen en gezonden hebt om ons te dienen en te verlichten, om aan armen uw koninkrijk te brengen, om aan gevangenen verlossing te melden, om voor ons allen en voorgoed het evenbeeld te zijn en de gestalte van uw mildheid en uw trouw.

 

Wij danken U voor deze onvergetelijke mens die alles heeft volbracht wat menselijk is, ons leven, onze dood - wij danken U dat Hij zich met hart en ziel gegeven heeft aan deze wereld.

 

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, heeft Hij het brood in zijn handen genomen. Hij heeft zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, Hij heeft U dankgezegd, het brood gebroken en het aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:

Neemt en eet hiervan, gij allen,

want dit is mijn Lichaam,

dat voor u gegeven wordt.

 

Zo nam Hij ook de beker,

sprak een dankgebed uit en zei:

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,

want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van zonden.

Blijft dit doen om Mij te gedenken.

 

Daarom, Heer onze God, stellen wij hier dit teken van ons geloof, en daarom gedenken wij nu het lijden en sterven van uw Zoon, zijn opstanding uit de dood, zijn intocht in uw heerlijkheid; dat Hij, verheven aan uw rechterhand, voor ons ten beste spreekt, en dat Hij komen zal om recht te doen aan levenden en doden op de dag die Gij hebt vastgesteld.

 

Zend ons uw Geest die leven is, gerechtigheid en licht. O God die wil het welzijn van de mensen en niet hun ongeluk en niet de dood, neem weg uit ons midden alle geweld, beteugel de drift waarmee wij elkaar naar het leven staan. Geef vrede op aarde uit kracht van Jezus uw Zoon in ons midden, dat bidden en smeken wij U.

 

Dan zal uw naam geheiligd zijn, door Hem, met Hem, in Hem, op aarde, overal en hier en nu in eeuwigheid. Amen.

             Onze Vader.

             Ronddeling.

 Koorzang tijdens de ronddeling: Ave Verum (Mozart).

             Slotgebed.

 UITBLAZEN vierde kaars

 Slotlied: gezang 653 : 1, 2, 5 + 7. (U kennen, uit en tot U leven)

                  Heenzending en zegen.

 

 

Liturgie voor zondag 4 maart 2018

Orde van dienst voor zondag 4 maart 2018 om 10u. in de Ontmoetingskerk.

We vieren zondag Oculi “(mijn) ogen”(Psalm 25,15)

Dre Kindernevendienst vertelt over het grote bruiloftsfeest(Mattheüs 22,1-14)

De ZWO vertelt over vrouwen in Papoea.

 

Organist: heer J. Heuseveldt

Lectrix: mevrouw L. de Klerck

 

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Ps 25: 1+2

Groet Votum en aanvangstekst

Ps 25: 3+4

Gebed

Ps 25: 5+6

Kindernevendienst: AWN 1,22

Schriftlezing: Psalm 69, 1-14 (NBG-vertaling)

L 536: 1+2

Schriftlezing: Johannes 2, 13-22

L 536: 3+4

Verkondiging

Orgelspel

L 272

Bijdrage ZWO

L 992

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met het samen bidden van het Onze Vader.

Inzameling van gaven

L 542: 1+2+3+4

Zegen