Liturgie voor zondag 19 augustus 2018

Liturgie voor zondag 19 augustus 2018.

 Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Annemiek Beukman.

Organist:       Louis Sauter.

  

Voor de dienst: oefenen gezang 323.

 Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied gezang 280 : 1, 2, 4 + 5. (De vreugde voert ons naar dit huis)

             Begroeting.

 Voorganger:   De Heer zij met u

Allen:             Ook met u zij de Heer

Voorganger:   Onze hulp is de NAAM van de Heer

Allen:             Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger:   Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen:             en laat ons weer in vrede leven

                        Amen.

 (De gemeente gaat zitten)

 Samenzang: gezang 272. (Wij zoeken in Uw huis Uw aangezicht, O Here)

 Gebed

 Samenzang: psalm 146 : 1 + 3. (Zing, mijn ziel, voor God de Here)

             Gesprekje met de kinderen en aanvang kindernevendienst

             Profetenlezing: Jesaja 35 : 1 – 10.

 Samenzang: De dorre vlakte der woestijnen (gez. 99, bundel 119 gezangen)

 

  • De dorre vlakte der woestijnen zal zich verblijden eindeloos; de zandzee zal herschapen schijnen, want bloeien zal zij als een roos. Van heil'ge vreugde zal zij beven, doortintelt van een heerlijk leven, dat nimmermeer verwelken zal. Zij zal de wonderen des Heren aanschouwen en zijn grootheid eren met jubelend triomfgeschal. 

 

  • Versterkt dan nu de slappe handen, en zet hem vast, de wank'le voet! Zegt tot wie zucht in pijn en banden: "Wees sterk, vrees niet, heb goede moed!" De Redder nadert ten gerichte; van zijn aanbidd'lijk aangezichte straalt waarheid en barmhartigheid. Hij zal uw lijden u vergelden, de boeien breken, die u knelden, Hij, die u uit het diensthuis leidt. 

 

  • Dan ziet het oog des blindgeboren' uw schepping in haar zomergloor; dan dringen tot des doven oren uw goddelijke woorden door. De kreup'le zal van vreugde springen, de sprakeloze tong zal zingen, hosanna's meng'lend tot Uw lof; en stromen levend water spreiden hun zilv'ren beekjes door de heide, zo fris als eens in Edens hof! 

 

  • Waar eens vergeefs verdwaalden zochten is nu een welbereide baan, waarop des Heren vrijgekochten bij duizenden naar Sion gaan. Zij voelen zich van Gods geslachte, verstomd is nu de laatste klachte, en alle kommer weggevloon! Zij jubelen in blijde reien, zij kronen 't hoofd met groene meien, een eeuw'ge blijdschap is hun kroon.

 

             Psalmlezing: psalm 146.

 Samenzang: gezang 323. (Hoor, maar ik kan niet horen)

 Evangelielezing: Marcus 7 : 31-37.

 Samenzang: gezang 534. (Hij die de blinden weer liet zien)

 Verkondiging

 Orgelmeditatief.

 Samenzang: gezang 342 (In God de vader op zijn troon)

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

             Slotgebed

 Slotlied: psalm 150.a. (Geprezen zij God)

             Heenzending en zegen

Liturgie voor zondag 12augustus 2018

 Dienst van Schrift en Gebed, Bergen op Zoom, 12 augustus A.D.2018

ORDE VAN DIENST

Bij een * gaan we staan,

wat in HOOFDLETTERS staat, wordt door de gemeente gesproken

 

 

DE VOORBEREIDING

 orgelspel

 welkom + mededelingen

 * bemoediging                

 Onze hulp is de Naam van de Heer,

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

 * drempelgebed              

 Voor U belijden wij, Almogende God,

voor heel uw kerk en voor elkaar

dat wij gezondigd hebben

in gedachte, woord en werk.

ONTFERM U OVER ONS.

Vergeef ons onze zonden

en geleid ons tot het eeuwige leven.

DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER.

AMEN

 * eerste lied           lied 316

 smeekgebed                 

 kyrie                    lied 299d (1 voorganger, 2 gemeente)

 glorialied             psalm 149 : 1 en 2 

 DE DIENST VAN DE SCHRIFT

groet                                      

De Heer zal bij u zijn,

DE HEER ZAL U BEWAREN.

 zondagsgebed  

 Bron van kracht, van al wat goed is,

plant in ons hart de liefde voor uw Naam,

geef voeding aan ons groeiend geloof

en waak zorgvuldig        

over de vruchten van uw Geest.

DOOR JEZUS CHRISTUS, UW ZOON,

ONZE HEER. AMEN

 kinderpreek

 lied                      lied 317

 Thora                  Deuteronomium 32,1-4 (voorganger)

 lied                      lied 909

 Evangelie             Markus 8,22-26 (lector)

 acclamatie           lied 339a               

 preek

 orgelmeditatie    

 * credo                  lied 340b

 DE DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

 collecten

 lied                      lied 978

 voorbede             stil gebed    …

                              ONZE VADER

 * slotlied                lied 800 : 1 en 3

 * wegzending                  

 * zegen

 De genade van onze Heer, Jezus Christus

en de liefde van God

en gemeenschap met heilige Geest

zal met u allen zijn.

AMEN, AMEN, AMEN

 * orgelspel

 

Liturgie voor zondag 5 augustus 2018

Orde van de dienst op zondag 5 augustus 2018 om 10.00u. in de Ontmoetingskerk.

Organist: heer J. Heuseveldt

Lectrix: mevrouw C. Verbraak

 

Er is geen Kindernevendienst, maar er liggen kleurboeken vóór in de kerk.

 

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Ps. 146:1+2

Groet Votum en aanvangstekst

Ps 146: 3+4

Gebed

Ps 146:5

Inleiding op de Schriftlezing: Lied: AWN3,19

Schriftlezing: Marcus 7, 1-23

L 965: 1+2+3

Schriftlezing: Efeze 2, 11-22.

L 965: 4+5

Verkondiging

L 361: 1+2+3+4

Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel(staande aangehoord)

L 361: 5+6+7

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, besloten met het samen bidden van het Onze Vader

Inzameling van gaven

L 835: 1+2+3

Zegen

 

 

 

Liturgie voor zondag 15 juli 2018

Orde van de dienst op zondag 15 juli 2018 in de Ontmoetingskerk

Organist: heer J. Heuseveldt

Lector: dhr. Wim van Sluijs.

 

Er is geen kindernevendienst, maar er liggen kleurplaten vóór in de kerk.

 

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Ps 85: 1+2

Groet Votum en aanvangstekst

Ps 85: 3+4

Gebed

Kinderlied: AWN 2,15

Schriftlezing: Marcus 6, 6b-13

L 838: 1+2

Schriftlezing: Efeziërs 1,1-14

L 838: 3+4

Verkondiging

L 941: 1+2+3

Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel(staande aangehoord)

L 941: 4

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met het samen bidden van het Onze Vader Inzameling van gaven

L 835: 1-4

Zegen