Liturgie voor zondag 21 oktober 2018

LITURGIE VOOR DE VIERING VAN DE ZONDAGMORGENDIENST OP 21 OKTOBER IN DE ONTMOETINGSKERK TE BERGEN OP ZOOM.

 

DIENST VAN DE INTOCHT.

 Orgelspel

 Welkom en groet:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer.

 Intochtslied: Licht dat ons aanstoot in de morgen. Lied 601.

 Bemoediging:

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed.

 Over de viering.

 Kyriegebed.

Na de woorden” daarom bidden en zingen wij” zingt de gemeente het refrein van lied 547

 Kyrie e leisson, wees met ons begaan.

Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

 Lofprijzing.

 Loflied: Geest van hierboven. Lied 675

 DIENST VAN HET WOORD.

 Gebed om de Heilige Geest.

 Dit kinderlied wordt gezongen op melodie van: Midden in de winternacht. Melodie: Lied 486.

 Wat al eeuwen is verteld, waarvan wij ook dromen,

wat door velen is voorspeld, gaat dat nog eens komen?

Wanneer eindigt toch de nacht, komt de tijd door ons verwacht,

breekt het licht zich baan, vangt de vrede aan?

God wanneer, ja wanneer gaan de tijden keren en zult U regeren.

 

Wanneer komt de dood niet meer telkens tussen beide,

liggen leeuw en bokje neer aan elkanders zijde,

spelen kind’ren met een slang,

is geen mens en dier meer bang,

wordt het leven waar voor en met elkaar?

God wanneer, ja wanneer gaan de tijden keren en zult U regeren.

 

Gesprek met de kinderen, waarna ze met de kaars naar de nevendienst mogen.

 Kort muzikaal intermezzo op orgel/piano.

 Lezing: Enkele verzen uit Marcus 4 en 5.

 Lied: Nog draagt hij in zijn ogen. Melodie: Lied 841. Tekst: Sytze de Vries

 Nog draagt hij in zijn ogen, het eerste scheppingslicht.

Dat woord waarmee de hemel zich tot de aarde richt.

Al had op mij het donker voorgoed beslag gelegd,

mijn ziel heeft mij ontruimd en de morgen toegezegd.

 

De grens van alle leven was ik reeds lang voorbij:

Ik huisde onder doden en was aan gene zij.

Ontbloot tot niets dan roepen, een angstkreet in de keel,

was ik van licht en donker het eeuwig strijdtoneel.

 

Zo heeft hij mij gevonden, een eenzaam mensenkind,

ten prooi aan duizend vrezen, in razernij verblind.

Mijn woede werd ontketend, mijn angst is weggejaagd.

Hij heeft mij weer doen wonen waar men elkander draagt.

 

De geest die Hem bezielde doorwaait nu ook mijn hof.

Voor Hem moest alles knielen, de nacht zelfs zingt zijn lof.

In een bezeten wereld was ik bezet gebied,

maar Hij heeft mij ontbonden, herschapen tot een lied.

 

Die onze strijd gestreden, bevrijd hebt van het kwaad,

dat als een waan ons meesleept en in de boeien slaat,

verlos ons van de boze. Dat enkel ons nog drijft,

de goede Geest van liefde die ons bij U inlijft.

 Overweging.

 Lied: Geen uitzicht. Melodie: Psalm 68

 Geen uitzicht om naar toe te gaan, geen plek, geen been om op te staan,

geen plek om te beginnen.

Nergens een toegestoken hand, alom het grauwe niemandsland,

geen mens om te beminnen.

Geen houvast meer in het bestaan, geen ander om naar toe te gaan,

niets om aan te verbinden,

Een mens die zoek geraakt en klein toch met de mensen mens wil zijn

en zich wil laten vinden.

 

Jij die mij zoekt, Jij die mij vindt. Jij die iets nieuws met mij begint

en die mij om doet keren.

naar waar het leven wordt geleefd en ieder die om toekomst geeft,

het leven nieuw kan leren.

Jij die mij ziet en noemt bij naam, die mij ontdoet van hoon en blaam,

mij ziet met nieuwe ogen,

bij Jou zal ik een iemand zijn, gezien, gekend, bevestigd zijn,

en voluit leven mogen.

 DIENST VAN DE OFFERANDEN.

 Voorbeden. Na de woorden:”daarom bidden en zingen wij”, zingt de gemeente na iedere voorbede één keer: Ubi caritas. Lied 568A.

 stil gebed

 Gezamenlijk Onze Vader.

 Collecte.

 DIENST VAN DE UITTOCHT

 Slotlied: Zing met de vogels mee een lied. Melodie Psalm 68.

 Zing met de vogels mee een lied, de leeuwerik verzwijgt het niet:

“Christus is aller koning”.

De zwaluw roept U toe:”Zie hier, Gods liefde is voor mens en dier

een altijd open woning.

Hij bergt de wereld in zijn hart, geen musje, hoe dan ook benard,

gaat zonder hem te gronde. Wie vallen van de heuveltop,

die vangt Hij met zijn vleugels op. Hij draagt ze ongeschonden.

 

 

Zing met de vogels mee een lied, een lofzang tegen uw verdriet,

een lofzang op het leven.

Geen wacht, geen wapen kon weerstaan het vroege roepen van de haan:

“De doodsnacht is verdreven”.

Zing met de watervogels mee, zing met de meeuwen langs de zee:

“De ark is niet gezonken”.

Ginds koert de duif bij de Jordaan:”De Heer is waarlijk opgestaan”,

Zijn Geestkracht ons geschonken.

 

Zing met de vogels mee een lied, met Mirjam, kleine karekiet,

met Mozes op het water.

Met David en met Jonathan, met allemens die zingen kan

een lied voor nu en later.

Eens laat de dood de doden los, dan zingen hei en veld en bos,

mezen en merels samen.

Dan zingt de mus:”Victoria”, dan zingt de zwaluw “Gloria”.

voor eeuwig ja en amen.

 Zegen

Allen: Amen

 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 14 oktober 2018

Liturgie voor zondag 14 oktober.

 Tijdens deze dienst van Woord en Tafel

mogen we het teken van de doop geven aan Yesley Johannes Maria Peels

 Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Imke Greiner.

Organist:       Johan Heuseveldt.

 

 Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied: gezang 276 : 1 + 3. (Zomaar een dak)

             Votum en Groet

 Samenzang: psalm 100 : 1, 2 + 4. (Juich Gode toe)

             Inleiding op de doopbediening.

 Gebed

 Samenzang: gezang 347 : 1 (Here jezus, wij zijn nu)

             Doopvragen

             Doopbediening van Yesley Johannes Maria Peels, geb. 29 oktober 2017.

 Samenzang (staande): gezang 347 : 2 (Herder, neem uw schaapje aan)

             Aansteken van de kaars.

             Gesprekje met de kinderen en aanvang kindernevendienst

 Samenzang: we gaan voor even uit elkaar.

             Schriftlezing: Marcus 10 : 13 tm 27.

 Samenzang: gezang 993 : 1, 2, 3 + 7. (Samen op de aarde)

 Verkondiging

 Samenzang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

            Aanvang tafelgebed

 Wij danken U, dat Gij een God van mensen zijt, dat wij U mogen noemen onze God en onze Vader, dat onze toekomst in uw handen ligt, dat deze wereld U ter harte gaat. Geroepen hebt Gij en onze doofheid doorbroken, Gij zijt opgedaagd in onze duisternis, uw licht heeft ons de ogen geopend, Gij hebt ons ten goede gekeerd en ons tot leven gewekt. Gezegend zijt Gij, de bron van al wat bestaat; wij dorsten naar U, omdat Gij zelf ons dorstig hebt gemaakt, onrustig is ons hart tot wij in U geborgen zijn, met Jezus Christus onze Heer. Met allen die ons in geloof zijn voorgegaan huldigen wij uw naam, Heer onze God. Gij, onze hoop, wij danken U vol vreugde, en aanbidden U.

Samenzang: gezang 405 : 1 + 4. (Heilig, heilig, heilig)

            Vervolg tafelgebed

Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon die Gij geroepen en gezonden hebt om ons te dienen en te verlichten, om aan armen uw koninkrijk te brengen, om aan gevangenen verlossing te melden, om voor ons allen en voorgoed het evenbeeld te zijn en de gestalte van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke mens die alles heeft volbracht wat menselijk is, ons leven, onze dood - wij danken U dat Hij zich met hart en ziel gegeven heeft aan deze wereld.

 Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, heeft Hij het brood in zijn handen genomen. Hij heeft zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, Hij heeft U dankgezegd, het brood gebroken en het aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:

Neemt en eet hiervan, gij allen,

want dit is mijn Lichaam,

dat voor u gegeven wordt.

 

Zo nam Hij ook de beker,

sprak een dankgebed uit en zei:

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,

want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van zonden.

Blijft dit doen om Mij te gedenken.

 

Daarom, Heer onze God, stellen wij hier dit teken van ons geloof, en daarom gedenken wij nu het lijden en sterven van uw Zoon, zijn opstanding uit de dood, zijn intocht in uw heerlijkheid; dat Hij, verheven aan uw rechterhand, voor ons ten beste spreekt, en dat Hij komen zal om recht te doen aan levenden en doden op de dag die Gij hebt vastgesteld.

 

Zend ons uw Geest die leven is, gerechtigheid en licht. O God die wil het welzijn van de mensen en niet hun ongeluk en niet de dood, neem weg uit ons midden alle geweld, beteugel de drift waarmee wij elkaar naar het leven staan. Geef vrede op aarde uit kracht van Jezus uw Zoon in ons midden, dat bidden en smeken wij U.

 Dan zal uw naam geheiligd zijn, door Hem, met Hem, in Hem, op aarde, overal en hier en nu in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw koninkrijk kome,

uw wil geschiede,

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood,

en vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,

en leid ons niet in verzoeking

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid. Amen.

             Ronddeling tijdens orgel meditatief.

             Slotgebed

 Slotlied: Gezang 415 : 1 + 2 (Zegen ons algoede)

             Heenzending en zegen

 Amen = gezang 415 : 3.

 

 

 

Liturgie voor zondag 7 oktober 2018

VOOR DE DIENST

 We bereiden ons in stilte voor op de dienst. De kerkenraad komt binnen.

 Welkom door de ambtsdrager van dienst, mededelingen

 aansteken van de kaarsen en openleggen van de bijbel

     - de gemeente gaat staan –

 DIENST VAN HET VOORWOORD

 Aanvangslied 287: 1

 Bemoediging

v:      Onze hulp is de Naam van de Heer

g:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEF)T

v:      Die trouw houdt tot in eeuwigheid

g:      EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

 Groet:

V: De vrede van de Heer zij met u allen

G: en zijn genade met U

 Drempelgebed

 vervolg aanvangslied 287:5        - de gemeente gaat zitten –

 Gebed voor de nood van de wereld, ingeleid door:

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld...

 Glorialied 657, ingeleid door de voorganger in de zin van : omdat wij geloven dat Gods barmhartigheid geen einde kent……

 DIENST VAN HET WOORD

 Aandacht  voor de kinderen; daarna gaan zij naar hun eigen dienst

 Als gebed voor de opening van het Woord zingen we lied 287: 2

 O.T. lezing door de lector: 2 Koningen 22 geheel en 2 Kon. 23 : 1 t/m 3

Zingen 119 : 15, 39, 40

Evangelie door de voorganger: Marcus 10: 1 t/m 16

Zingen lied 313: 1 en 5

 Verkondiging

 Meditatief orgelspel

 Zingen  lied 791

onder het naspel komen de kinderen terug  -

 Gaven geven

 DIENST VAN HET ANTWOORD

 Dankgebed – voorbeden – stil gebed- gezamenlijk Onze Vader

 Slotlied 418

 HEENZENDING EN ZEGEN, beantwoord door een gezongen Amen,

 uitleidend orgelspel

 

 

Liturgie voor zondag 30 september 2018

Liturgie voor zondag 30 september 2018.

             “partnerschap zondag”

 Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Nico v.d. Beukel.

Organist:       Rein Ros.

 

 

 

Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied: Dit huis, gereinigd en versierd. (melodie psalm 134)

 Dit huis, gereinigd en versierd,

waar Gods gemeente bruiloft viert,

staat voor de eredienst gereed,

wij komen hier in lief en leed.

 

Wie voor ons leefden gingen heen,

dit oude huis van hout en steen

bleef staan als een gebed tot U,

wij bidden mee, verhoor ons nu!

 

In geest en waarheid bidden wij,

dat Christus in ons midden zij,

Hem love al wat adem heeft!

Hem love wat op aarde leeft!

 

En laat eendrachtig samenzijn

op ons gebed het "amen"zijn.

Kom haastig, Here Jezus, kom

en maak ons tot uw heiligdom!

             Begroeting

 Voorganger:   In de naam van de Vader en de Zoon

                           en de Heilige Geest.

gemeente:        amen.

voorganger:    Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente:      die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger:    Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente:      en laat ons weer in vrede leven,

voorganger:    amen.

 Samenzang gezang 360: Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist. (egb 126)

 Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist,

Besuch das Herz der Menschen dein,

Mit Gnaden sie füll, denn du Weisst,

Dass sie dein Geschöpfe sein.

 

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt

de grote Trooster in de tijd,

de bron waaruit het leven springt,

het liefdevuur dat ons omringt.

 

Du bist mit Gaven siebenfalt

der Finger an Gotts rechter Hand;

des Vaters Wort gibst du gar bald

mit Zungen in alle Land.

 

Verlicht ons duistere verstand,

geef dat ons hart van liefde brandt,

en dat ons zwakke lichaam leeft

vanuit de kracht die Gij het geeft.

 

Gott Vater sei Lob und dem Sohn,

Der von den Toten auferstand,

Dem Tröster sei dasselb getan

In Ewigkeit alle Stund.

 

Gebed

 Samenzang / gloria: psalm 150.

             Gesprekje met de kinderen

 Samenzang: wij gaan voor even uit elkaar.

 aanvang kindernevendienst

             Schriftlezing: Jesaja 58 : 3 – 10.

 Samenzang gezang 370 (egb 344)

 Vader, die woont in hemels licht,

Uw rijk geeft liefde een gezicht

Uw naam is waard de hoogste eer!

Wij bidden om een ommekeer:

Wek doden op, maak armen rijk,

Laat komen, Heer uw koninkrijk.

 

Dein will gescheh, Herr Gott, zugleich

auf Erden wie im Himmelreich.

Gib uns Geduld in Leidenszeit,

gehorsamn sein in Lieb und Leid;

wehr und steu’r allem Fleisch und Blut,

das wider deinen Willen tut.

 

Leid ons niet in verzoeking, Heer,

Verlos ons, maak ons meer en meer

Tot mensen aan uw beeld gelijk,

Want U behoort het koninkrijk,

De kracht, de hoogste heerlijkheid

Nu en in alle eeuwigheid.

 

Amen, das ist: es werde wahr.

Stärk unsern Glauben immerdar,

auf dass wir ja nicht zweifeln dran,

was wir hiermit gebeten han

auf dein Wort, in dem Namen dein.

so sprechen wir das Amen fein.

             Schriftlezing: Mattheus 6 : 24 – 34.

 Samenzang: gezang 910. (Soms groet een licht van vreugde)

 Verkondiging

 Orgelmeditatief.

 Samenzang / credo: gezang 342. Wir glauben Gott im höchsten Thron (egb 184)

 Wir glauben Gott im höchsten Thron,

Wir glauben Christum, Gottes Sohn,

Aus Gott geboren vor der Zeit,

Allmächtig, allgebenedeit.

 

En in de Geest, die ons geleidt,

Geloven wij: dat er altijd

Een Trooster is, zacht als de wind,

Een sterke moeder bij haar kind.

 

Den Vater, dessen Wink und Ruf

das Licht aus Finsternissen schuf,

des Sohn, der annimmt unsre Not,

litt unser kreuz, starb unsern Tod.

 

Die onderging en overwon

En als de zon ten hemel klom,

Die aan de dag treedt op zijn tijd

En eenmaal recht van onrecht scheidt.

 

Den Geist, der heilig insgemein

läβt Christen Christi Kirche sein,

bis wir, von Sünd und Fehl befreit,

ihn selber schaun in Ewigkeit.

 Amen.

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

             Slotgebed

 Slotlied gezang 418 (God, schenk ons de kracht) (egb 170)

 God, schenk ons de kracht, Dicht bij U te blijven,

Dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
 Zijn wij in U één, samen op uw wegen,
Dan wordt ons tot zegen, Lachen en geween.

 

Keiner kan allein Segen sich bewahren.

Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen.

Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen,

Schlimmen Schaden heilen, ;ieben und verzeihn.

 

Vrede, vrede laat Gij in onze handen,

Dat wij die als zaad, dragen door de landen,

Zaaiend dag aan dag, zooiend in den brede,

Totdat in Uw vrede ons hart rusten mag.

 

Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen,

Sondern Überall uns zu dir bekennen.

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen.

Lachen oder Weinen wir gesegnet sein.

             Heenzending en zegen

Liturgie voor zondag 15 juli 2018

Orde van de dienst op zondag 15 juli 2018 in de Ontmoetingskerk

Organist: heer J. Heuseveldt

Lector: dhr. Wim van Sluijs.

 

Er is geen kindernevendienst, maar er liggen kleurplaten vóór in de kerk.

 

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Ps 85: 1+2

Groet Votum en aanvangstekst

Ps 85: 3+4

Gebed

Kinderlied: AWN 2,15

Schriftlezing: Marcus 6, 6b-13

L 838: 1+2

Schriftlezing: Efeziërs 1,1-14

L 838: 3+4

Verkondiging

L 941: 1+2+3

Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel(staande aangehoord)

L 941: 4

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met het samen bidden van het Onze Vader Inzameling van gaven

L 835: 1-4

Zegen