Liturgie voor zondag 5 april (digitale kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk)

 

Zondag palmarum

De dienst is zonder bezoekers.
Voor meer informatie over deze dienst; klik hier

De dienst is beluisteren via de webradio vanaf de volgende link: kerkomroep 
Voor de kinderen is er ook een blog door de kindernevendienst; Kindernevendienst - Het verhaal van Maria - 29 maart


Voorganger: Ds. Willem Vermeulen

Lector: Charlotte Verbraak

Organist: Dhr Rein Ros


Muzikale medewerking wordt verleend door Eric v.d. Geer (Hobo)

en door Sophie van Sluijs (vleugel) en Isja Dominicus (dwarsfluit)

 


 

Klokgeluid

 

Orgelspel

 

Muziek met vleugel en dwarsfluit: “Octo-pussies” van Collin Cowles.

 

            Welkom door de ouderling van dienst.

 

Intochtslied gezang 713 : 1 +  2. (Wij moeten Gode zingen)

 

            Votum en groet

 

Drempel gebed

 

Samenzang: psalm 118 : 1 + 7. (Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen.)

 

            Kyriegebed

 

Kyrie-zang / responsie: gezang 299.d.

 

            Verhaal voor jong en oud.

 

Piano- en fluitspel: Prown Cocktail (Garnalen Cocktail) van Collin Cowles.

 

            Schriftlezing: Filippenzen 2 : 5 - 11.

 

Samenzang: gezang 552. (Dit is een dag van zingen)

 

            Schriftlezing: Mattheus 21 : 1 – 11.

 

Piano- en fluitspel: Seals on Wheels (Zeehonden) van Collin Cowles.

 

Verkondiging

 

Musicaal meditatief. (orgel / hobo).

 

Mededelingen / aandacht voor het Palmpasen kruis

 

Piano- en fluitspel: Dan Hand (Schar) van Collin Cowles.

 

Voorbede. Responsie: gezang 367.e.

Onze vader

 

Samenzang: het projectlied: we delen geloof.

 

            Heenzending en zegen

 

Piano en fluitspel:  Halibut Toil (Zwoegende Heilbot) van Collin Cowles.

 

 

Liturgie voor zondag 29 maart (digitale kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk)

 

Zondag Iudica

De dienst is zonder bezoekers. De dienst is beluisteren via de webradio vanaf de volgende link: kerkomroep 
Voor de kinderen is er ook een blog door de kindernevendienst; Kindernevendienst - Het verhaal van Maria - 29 maart


Voorganger: Ds. Wim Lolkema

Organist: Dhr de Kam


Meditatief orgelspel

Welkom - Mededelingen

 

Lied 458.

Eénmaal lezen door de voorganger

Twee maal meditatief gespeeld door Piet de Kam

Eénmaal lezen

 

ZINGEN: Psalm 43: 1 en 3

 

Beginwoorden en Groet

 

Gebed

 

Schriftlezingen:

Ezechiël 33: 10 en 11

Johannes 12: 20 t/m 25

 

Lied 650

ZINGEN: verzen 1 en 2

LEZEN: verzen 3 en 4

ZINGEN: vers 7

 

Overdenking

Meditatief orgelspel

 

Gebeden en Onze Vader

 

Stilstaan bij de collectedoelen

 

Slotlied: Lied 919

ZINGEN: vers 1

Lezen: vers 3

ZINGEN: vers 4

 

Wegzending en Zegen, Gezongen Amen.


 

Liturgie voor zondag 22 maart 2020

 

 

Liturgie voor zondag 22 maart 2020, zondag Laetare. (Verheug U).

 

Deze dienst is zonder kerkgangers; dit ivm de maatregelen rondom Corona; meer informatie vindt u Maatregelen Coronavirus voor onze kerk - tot eind maart
De dienst kan meegeluisterd worden via de Kerkradio (dit is een link)

 

  

Voorganger:             ds. Willem Vermeulen.

Lector:                       …...

Organist:                   Johan Heuseveldt.

Medewerking wordt verleend door Eric v.d. Geer.

 

 

orgelspel

 

Welkom door de ouderling van dienst

 

            Votum en groet.

 

Kyrie-gebed

 

responsie: gezang 299.d.

 

Muzikaal meditatief / Eric v.d. Geer

 

            Schriftlezing: exodus 3 : 11 – 15.

 

Samenzang: gezang 542 (God roept de mens op weg te gaan)

 

            Schriftlezing: Johannes 9 : 1 - 7

 

Verkondiging

 

Muzikaal meditatief / Eric v.d. Geer.

 

Samenzang / credo: gezang 342.

 

Voorbede.

 

Responsie: gezang 367.e.

 

Onze vader

 

Samenzang v.h. projectlied: (Wij delen geloof).

 

            Heenzending en zegen

 

Orgelspel

 

            Mededelingen door de voorzitter.

 

 

Liturgie voor zondag 5 januari 2020

Liturgie voor zondag 5 januari 2020, zondag drie koningen.

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Ellie Groeneveld.

Organist: Rein Ros.

 

 

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: gezang 496. (Een ster ging op uit Israel)

Voorbereiding

Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

gemeente: amen.

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente: en laat ons weer in vrede leven,

voorganger: amen.

 

Samenzang: gezang 498 : 1, 3 + 4 (Betlehem, o uitverkoren)

 

Gebed

 

Samenzang: gezang 476 : 1, 2 + 4. (Nu zijt wellekome)

 

Gesprekje met de kinderen

 

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we: we gaan voor even uit elkaar.

 

aanvang kindernevendienst

 

Schriftlezing: Jesaja 60 : 1 tm 6.

 

Samenzang: psalm 72 : 1 + 2. (Geef, Heer de koning uwe rechten …)

 

Epistel lezing: Efeziers 3 : 1 tm 12.

 

Samenzang: gez. 521. (Hij komt niet uit de grote stad)

 

Evangelielezing: Mattheus 2 : 1 tm 12.

 

Samenzang: gezang 468 (Prijs de Heer die herders prijzen).

 

Verkondiging

 

Samenzang: gezang 515 : 1, 3, 4 + 7. (Een kind, geboren te Betlehem)

 

Inzameling

 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotgebed

 

Slotlied: gezang 518 : 1, 6 + 7. (Hoe helder staat de morgenster)

 

Heenzending en zegen

Liturgie voor zondag 17 november 2019

Dienst van Schrift en Gebed op de tweede zondag van de Voleinding,

Bergen op Zoom, 17 november 2019 A.D.

 

DE VOORBEREIDING

orgelspel

welkom + mededelingen

intochtslied lied 825

bemoediging

Onze hulp is de Naam van de Heer,

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

 

drempelgebed

Voor U belijden wij, Almogende God,

voor heel uw kerk en voor elkaar

dat wij gezondigd hebben

in gedachte, woord en werk.

ONTFERM U OVER ONS.

Vergeef ons onze zonden

en geleid ons tot het eeuwige leven.

DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER.

AMEN

 

de zondagspsalm               psalm 90 :1 en 6

smeekgebed

Daarom roepen wij:

kyrië uit 299d (in beurtzang)

uw Naam willen wij groot maken

door te zingen:

glorialied lied 150a

 

DE DIENST VAN DE SCHRIFT

groet

De Heer zal bij u zijn !

DE HEER ZAL U BEWAREN !

 

gebed van de zondag

Gij, die boven alle machten staat

en in alle tijden onze God bent,

één ding vragen wij U:

dat Gij ons in staat stelt

ieder moment uw wil te doen

en van ganser harte U te dienen.

DOOR JEZUS CHRISTUS,

ONZE HEER. AMEN

met de kinderen

kinderlied Wij gaan voor even uit elkaar

de kinderen gaan naar de nevendienst

TeNaCh      Prediker 3 (voorganger)

lied lied 720

Evangelie Matteus 6,25-34 (lector)

acclamatie lied 339a

preek

orgelmeditatie 

 

DE DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

mededelingen

collecten

lied lied 847

de kinderen komen terug

gebeden … / stil gebed / ONZE VADER

slotlied lied 538

wegzending

ter meditatie gedicht

zegen

De genade van onze Heer, Jezus Christus

en de liefde van God

en gemeenschap met heilige Geest

zal met u allen zijn. AMEN

 

 

 

 

 

 

Laatste 5 uitzendingen van kerkradio via kerkomroep

  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 01-04-2020 19:01 Tijdsduur: 33 minuten
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 29-03-2020 10:19 Tijdsduur: 31 minuten
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 24-03-2020 13:40 Tijdsduur: 97 minuten
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 22-03-2020 10:11 Tijdsduur: 41 minuten
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 15-03-2020 09:53 Tijdsduur: 42 minuten