Liturgie voor zondag 21 april (Pasen)

Liturgie voor zondag 21 april. Paasfeest.

 

Voorganger:              ds. Willem Vermeulen.

Lector:                       Annemiek Beukman.

Namens ZWO:          Ingrid Broek.

Organist:                   Piet de Kam.

m.m.v. cantorij Rejoice o.l.v. Annemiek Vogels.

kinderzanggroep o.l.v. Dineke op den Dries en Sophie van Sluijs.

 

 

 

Welkom door de ouderling van dienst

 Samenzang: gezang 637. (O vlam van Pasen, steek ons aan)

 Begroeting.

Voorganger:   In de naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

gemeente:                   amen.

voorganger:    Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente:                   die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger:    Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente:                   en laat ons weer in vrede leven,

voorganger:    amen.

 

Koor/samenzang gezang 600 (Licht, ontstoken aan het donker) (k.a.k.a.k)

             Gebed.

 Koor/samenzang: gezang 619 : 1, 2, 4 + 6. (Lof zij God in de hoogste troon)

            (liedtekst door het koor, hallelujah door allen)

             Gesprekje met de kinderen

 Zang door kinderen: Laat los je angst

 Laat los je angst.

Laat los je angst.

Je banger-bangst.

Je banger-bangst.

Haal adem, voel en zucht.

Laat alles gaan.

Laat alles gaan.

 

Dat geeft je licht en lucht.

 aanvang kindernevendienst.

 Rejoice: Ave verum corpus.

 Ave verum corpus, natum

de Maria Virgine,

Vere passum, immolatum

In cruce pro homine,

Cuius latus perforatum

Fluxit aqua et sanguine,

Esto nobis praegustatum

In mortis examine.

O Iesu dulcis, O Iesu pie, O Iesu, fili Mariae!

  

Gegroet waarachtig lichaam

geboren uit de Maagd Maria

dat werkelijk heeft geleden

en voor de mens geofferd is aan het kruis.

Uit wiens doorboorde zijde

water met bloed vloeide.

Wees voor ons een voorsmaak

tijdens de beproeving van de dood.

O Jezus zoet, O Jezus getrouw, O Jezus, Zoon van Maria.

             Schriftlezing: Jesaja 51 : 8 - 11.

 Samenzang: gezang 632. (Dit is de dag die de Heer ...).

             Schriftlezing: Johannes 20 : 1 – 10.

 Rejoice: Lied van Maria Magdalena.

 Schriftlezing: Johannes 20 : 11 – 18.

 Koor/samenzang: gezang 624. (Christus, onze Heer, verrees) (k.a.a.)

 Verkondiging

 Samenzang / credo: gezang 342.

 Voorbede + onze vader.

 psalm 118 : 1 + 5. (Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen)

 Mededeling door ZWO inzake de vastenaktie + gedicht.

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

7 kaarsen van de menorah zullen branden

Zang door de kinderen: Feest in je hoofd

 Soms heb je geen zin.

Je ziet er tegenop.

Misschien ben je zelfs een beetje bang.

Maak dan een nieuw begin,

Dan duurt het donker vast wat minder lang.

Het gaat voorbij.

Feest je vrij.

 

Maak een feestje in je hoofd,

Als je dat tenminste kan.

Maak een feestje in je hoofd,

Daar wordt alles lichter van.

Nananananana. Een feestje, een feestje,

Een feestje in je hoofd!

 

Maak een feestje in je hoofd,

Als je dat tenminste kan.

Daar wordt alles lichter van.

Nananananana. Een feestje, een feestje,

Een feestje in je hoofd!

 Afsluiting van de dienst.

 Slotlied: gezang 634 (U zij de glorie).

             Heenzending en zegen

  

 

 

Liturgie Stille Zaterdag 2019

Liturgie voor de viering van Stille Zaterdag / paasnacht.

 Voorganger:   ds. Willem Vermeulen

Lector:                        Helma van Balen.

Organist          Wim van Kempen.

 

Blokfluit         Elsbeth Huffmeijer.

Dwarsfluit      Isja Dominicus

 

 -De dienst begint in stilte in een schaars verlichte kerk.

 -De kerkenraad komt binnen

 -We gaan staan

 -Er klinkt fluitspel.

 -De paaskaars wordt tijdens deze muziek achter in de kerk aangestoken door de diaken en naar voren gedragen.

 -De paaskaars wordt in de kandelaar geplaatst.

 -Het licht van de paaskaars wordt aan elkaar doorgegeven.

 -De lichten in de kerk gaan aan, alle kaarsen worden aangestoken en het paarse antependium en de stola worden vervangen door witte.

 -Bloemen worden op de tafel gezet.

 Samenzang: gez 139.d. (Heel het duister is vol luister)

            Voorspel met alleen fluit.

Vervolgens 3 maal gezongen met steeds sterkere begeleiding.

 -Begroeting

 Voorganger:   In de naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

gemeente:                   amen.

voorganger:    Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente:                   die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger:    Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente:                   en laat ons weer in vrede leven,

voorganger:    amen.

 

-Samenzang: gezang 377 : 1, 2, 4 + 5. (Zoals ik ben kom ik tot U)

 -Gebed.

 -Schriftlezing uit de Wet / Thora: Genesis 2 : 5 – 9 en 18 - 22.

 -Samenzang: gezang 513 : 1 + 2. (God heeft het eerste woord).

 -Schriftlezing uit de profeten: Jesaja 56 : 1 - 5.

 -Samenzang: psalm 30 : 1 + 3. (Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd)

 -Schriftlezing uit de psalmen: psalm 16.

 -Samenzang: psalm 30 : 4 + 5.

 -Schriftlezing uit de evangeliën : Lucas 24 : 1 - 7.

 -Samenzang: gezang 575 : 1 (Jezus leven van ons leven).

 -Schriftlezing uit de brieven: 1 Korintiërs 15 : 1 - 4.

 -Samenzang: gezang 575 : 6. (Dank zij U, o Heer des levens).

 -Verkondiging

 -Muzikaal meditatief.

 -Doopgedachtenis

 -Samenzang: gezang 350 : 1, 2, 4 + 7. (Het water van de grote vloed)

 -Inleiding op de geloofsbelijdenis.

 -Samenzang / credo. Gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

 -Inzameling van de gaven

 -Nodiging tot de tafelviering.

 -Tafelgebed.

 Wij danken U, dat Gij een God van mensen zijt, dat wij U mogen noemen onze God en onze Vader, dat onze toekomst in uw handen ligt, dat deze wereld U ter harte gaat. Geroepen hebt Gij en onze doofheid doorbroken, Gij zijt opgedaagd in onze duisternis, uw licht heeft ons de ogen geopend, Gij hebt ons ten goede gekeerd en ons tot leven gewekt. Gezegend zijt Gij, de bron van al wat bestaat; wij dorsten naar U, omdat Gij zelf ons dorstig hebt gemaakt, onrustig is ons hart tot wij in U geborgen zijn, met Jezus Christus onze Heer. Met allen die ons in geloof zijn voorgegaan huldigen wij uw naam, Heer onze God. Gij, onze hoop, wij danken U vol vreugde, en aanbidden U met de woorden:

 -Samenzang: gezang 405 : 1 + 3. (Heilig, heilig)

 Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon die Gij geroepen en gezonden hebt om ons te dienen en te verlichten, om aan armen uw koninkrijk te brengen, om aan gevangenen verlossing te melden, om voor ons allen en voorgoed het evenbeeld te zijn en de gestalte van uw mildheid en uw trouw.

 Wij danken U voor deze onvergetelijke mens die alles heeft volbracht wat menselijk is, ons leven, onze dood - wij danken U dat Hij zich met hart en ziel gegeven heeft aan deze wereld.

 Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, heeft Hij het brood in zijn handen genomen. Hij heeft zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, Hij heeft U dankgezegd, het brood gebroken en het aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:

Neemt en eet hiervan, gij allen,

want dit is mijn Lichaam,

dat voor u gegeven wordt.

 

Zo nam Hij ook de beker,

sprak een dankgebed uit en zei:

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,

want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van zonden.

Blijft dit doen om Mij te gedenken.

 

Daarom, Heer onze God, stellen wij hier dit teken van ons geloof, en daarom gedenken wij nu het lijden en sterven van uw Zoon, zijn opstanding uit de dood, zijn intocht in uw heerlijkheid; dat Hij, verheven aan uw rechterhand, voor ons ten beste spreekt, en dat Hij komen zal om recht te doen aan levenden en doden op de dag die Gij hebt vastgesteld.

 

Zend ons uw Geest die leven is, gerechtigheid en licht. O God die wil het welzijn van de mensen en niet hun ongeluk en niet de dood, neem weg uit ons midden alle geweld, beteugel de drift waarmee wij elkaar naar het leven staan. Geef vrede op aarde uit kracht van Jezus uw Zoon in ons midden, dat bidden en smeken wij U.

 -Vredegroet en Onze Vader          

 -Ronddeling (tijdens orgel en fluitspel)

 -Slotgebed

 -Slotlied: gezang 634. (U zij de glorie)

 -Heenzending en zegen

 

Liturgie voor zondag 14 april 2019

Liturgie voor zondag 14 april 2019, Palmzondag.

 voorganger:             ds. Willem Vermeulen.

Lectoren:                   Nathan en Anique

Organist:                   Johan Heuseveldt.

Muzikale medewerking wordt verleend door Voices in Praise (VIP) uit Roosendaal o.l.v. dhr. Hans Bomgaars.

 

 Koorzang voorafgaande aan de dienst: Unto the king.

 Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied gezang 212 : 1, 2, 3 + 4. (Laten wij zingend deze dag beginnen)

             Voorbereiding

 Voorganger:   In de naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

gemeente:                   amen.

voorganger:    Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente:                   die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger:    Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente:                   en laat ons weer in vrede leven,

voorganger:    amen.

 Gebed

 Koorzang / loflied: Heel de schepping.

 Schriftlezing: Lucas 19 : 29 – 33 en 34 – 38 door Nathan en Anique.

 Samenzang: gezang 551 (Hosanna, de Heer komt voorbij)

             aanvang kindernevendienst

             Inleiding door Ina.

             Filmpje: “de toon maakt de muziek”.

             Gedicht: “als jij meegaat”

 Koorzang: Hij stierf voor ons.

             Schriftlezing: Mattheus 6 : 7 – 15 en 16 - 18 door Nathan en Anique.

 Samenzang: gezang 537. (Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft)

 Verkondiging

 Samenzang: gezang 370. (Vader, die woont in hemels licht)

             Mededeling over de vastenaktie door Marlies Blesgraaf.

 Inzameling.

 Koorzang tijdens de inzameling: Love rolled the stone away.

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

             Afsluiting:

gedicht “licht en donker” gelezen door Nathan

het onze vader in het Suid Afrikaans door Anique.

 Koorzang: moge de Heer U zegenen.

             Heenzending en zegen

 Responsie op de zegen: gezang 415 : 3 (Amen, amen, amen).

 koorzang na de dienst: hallelujah, He is Risen.