Liturgie voor zondag 23 juni 2019

Liturgie voor zondag 16 juni 2019

-Mededelingen namens de Kerkenraad

-Intochtslied: Psalm 8: 1, 3 en 4

-Bemoediging en Groet

-Kyriegebed

-Glorialied: Lied 305: 1, 2 en 3

-Gebed van de zondag

-Kinderen gaan naar eigen dienst terwijl gem. zingt:  ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

-Lezing uit het Eerste Testament: Numeri 21: 4 t/m 9

-Lied 834: 1, 2 en 3

-Lezing uit het Tweede Testament: Johannes 3: 1 t/m 16

-Lied 837: 1, 2 en 4

-Prediking

-Meditatief orgelspel, waarna we zingen Lied 723: 1 en 2

-Dankgebed-Voorbeden-Stil Gebed-Onze Vader

-Slotlied: Lied 416: 1 t/m 4

-De zegen wordt afgesloten met 3 X Amen door gem.

 

Liturgie voor zondag 9 juni 2019

Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom   Ontmoetingskerk

  

Kerkdienst op Eerste Pinksterdag 9 juni 2019

 

De VOORBEREIDING

 Orgelspel

  Woord van welkom en Mededelingen

We gaan staan en zijn een moment stil voor God.

 We ZINGEN: Psalm (Lied) 68: 3.

O God, de wonderen die Gij deedt,

toen Gij daar voor ons henen schreedt!

De aarde werd bewogen.

Dit is de berg van uw verbond!

Uw stromen drenken hier de grond,

hier daalt Gij uit den hoge.

Een regen van vrijgevigheid

hebt Gij uw erfdeel toebereid,

uw erfdeel dat versmachtte.

Uw schare heeft zich daar gezet;

dit is uw woord, dit is uw wet:

Gij geeft ons nieuwe krachten.

 

 Beginwoorden en Groet

Voorganger :  Onze hulp is in de Naam van de Heer                                                                               

Allen             :  Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger:   De Heer zij met u;

Allen             :  ook met u zij de Heer. Amen.

(We gaan zitten.)

 We ZINGEN: Psalm 68: 10 (Oude Berijming)

Geloofd zij God met diepst ontzag.

Hij overlaadt ons dag aan dag,

met zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid,

wie zou die hoogste Majesteit

dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil,

Hij schenkt uit goedheid zonder peil

ons ’t eeuwig, zalig leven.

Hij kan en wil en zal in nood,

zelfs bij het naad’ren van de dood,

volkomen uitkomst geven.

 Gebed voor de nood van de wereld

En we ZINGEN aansluitend: Samen in de Naam van Jezus.

Samen in de Naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

 

 Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

    

De DIENST van het WOORD

 Gebed bij de opening van de Schriften

Muziek door Eric van der Geer en Rein Ros

Moment met de kinderen

 We ZINGEN: Lied 683: 1,2 en 4.

’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest,

wij staan in vuur en vlam,

want Hij, die bij ons is geweest,

werkt verder aan zijn plan.  

 

Wij weten het nu zonneklaar:

al ging Hij van ons heen,

wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;

wij zijn niet meer alleen.

 

De wonderen zijn om ons heen -

ze waaien op de wind.

’t Is feest vandaag, voor iedereen:

een nieuwe tijd begint!

 

Begin van de kindernevendienst

 Eerste Schriftlezing: Joel 3

We ZINGEN:  Lied 686: 1.

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,

in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend;

herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld.

 

Tweede Schriftlezing-1: Handelingen 2: 1 t/m 4

We ZINGEN: Lied 687: 1.

Wij leven van de wind

die aanrukt uit den hoge

en heel het huis vervult

waar knieën zijn gebogen,

die doordringt in het hart,

in de verborgen hof,

en uitbreekt in een lied

dat opstijgt God ten lof.

 

Tweede Schriftlezing-2: Handelingen 2: 5 t/m 13

We ZINGEN: Lied 689: 1 en 2.

Wat altijd is geweest,

het waaien van de Geest

gebeurt aan ons vandaag.

Dat vuur van het begin

wij ademen het in,

Gods Woord dat antwoord vraagt.

Die in de stilte sprak,

het noodlot onderbrak

en baande nieuwe wegen,

Hij is nog niet verstomd,

Hij zoekt naar ons, Hij komt

in mens tot mens ons tegen.

 

   Het meeste gaat voorbij

   maar meer en meer wordt Hij

   de toekomst die ons wacht.

   Bij Hem is geen verraad,

   Hij zelf heeft ons gemaakt,

   Hij peilt en proeft ons hart.

   Wij leven zijn bestaan,

   zijn ongekende naam

   aanschouwen wij van verre.

   Zijn zwijgen is van goud,

   zijn woord is ons behoud

   in leven en in sterven.

 

Overdenking en korte stilte

Muziek door Rein Ros en Eric van der Geer

 

Gedicht

We ZINGEN: Lied 689: 3.

Als alles is volbracht

zal Hij voor ons een stad

van brood en spelen zijn.

De stok die ons regeert,

de dood zal zijn gekeerd,

wij zullen mensen zijn.

Hij geeft een nieuw gezicht

aan duisternis en licht,

aan alles wat wij deden.

Hij maakt zijn woorden waar,

wij spreken met elkaar

een taal van hoop en vrede.

 De DIENST van GAVEN en GEBEDEN

 Collecten en Orgelspel

De kinderen komen uit de kindernevendienst

 We ZINGEN: Lied 681, drie keer.

(twee keer NL, één keer Latijn.)

            Kom tot ons, o heil’ge Geest,

            ontsteek in ons het vuur van uw liefde.

Komt to ons, o heil’ge Geest,

kom tot ons, o heil’ge Geest.

 

Veni sancte Spiritus,

tui amoris ignem accende.

Veni sancte Spiritus,

veni sancte Spiritus.

 Gebeden

 We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 704: 1 en 3.

Dank, dank nu allen God                        

met hart en mond en handen,                 

die grote dingen doet                              

hier en in alle landen,                              

             die ons van kindsbeen aan,     

ja, van de moederschoot,         

zijn vaderlijke hand                   

en trouwe liefde bood.

 

 

Lof, eer en prijs zij God

die troont in ’t licht daarboven.

Hem, Vader, Zoon en Geest

moet heel de schepping loven.

Van Hem, de ene Heer,

gaf het verleden blijk,

het heden zingt zijn eer,

de toekomst is zijn rijk.            

 

Wegzending en Zegen, driemaal gezongen AMEN

Meteen daarna ZINGEN we, mel. Lied 634:

Kracht uit de hoge, vuur van God de Heer,

daal op onze hoofden, ja, daal in ons neer.

Geef ons taal en teken, spreek door onze mond,

laat de wereld weten: Christus overwon!

Kracht uit de hoge, vuur van God de Heer,

daal op onze hoofden, ja, daal in ons neer.

 

 EEN LICHTEND VUUR

 

Een lichtend vuur

Een stem in de nacht

Een spoor voor ons uit

 

 

                        Een boog aan de hemel

                        Een licht op de berg

                        Een stem bij het graf

                        Een licht om ons heen

                        Een vlam in het hart…

 

 

                                               PINKSTEREN

                                               Wij staan op

                                               Wij leven!

  

Aan deze dienst werd o.a. meegewerkt door:

dhr. Eric van der Geer, hobo

ds. W. Lolkema, voorganger

dhr. Rein Ros, organist

 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 2 juni 2019

Liturgie voor zondag 2 juni 2019, zondag exaudi. (Hoor, Heer)

 

Voorganger:             ds. Willem Vermeulen.

Lector:                       Nico v.d. Beukel.

Organist:                   Wim van Kempen.

  

Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied gezang 287 : 1, 2 + 5. (Rond het licht dat leven doet)

             Voorbereiding

 Voorganger:   In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

gemeente:                   amen.

voorganger:    Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente:                   die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger:    Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente:                   en laat ons weer in vrede leven,

voorganger:    amen.

Samenzang: gezang 666. (De Heer is opgetogen)

             tekst van deze zondag: psalm 27 : 7.

 Gebed.

 Samenzang: gezang 304. (Zing van de Vader, die in den beginne).

             Gesprekje met kinderen over talenten.

             aanvang kindernevendienst

 We zingen tijdens het aansteken van de kinderkaars: “we gaan voor even uit elkaar”

             Schriftlezing: psalm 31 : 1 - 9.

 Samenzang: psalm 27 : 1 + 4.

             Schriftlezing: Johannes 14 : 15 – 21 + 25 – 29.

 Samenzang: gezang 314. (Here Jezus, om Uw woord)

 Verkondiging

 Orgelmeditatief.

 Samenzang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

             Slotgebed

 Slotlied: psalm 150.a. (Geprezen zij God)

             Heenzending en zegen

Liturgie voor zondag 26 mei 2019

Bergen op Zoom, 26 mei 2019

Zondag: de vijfde na Pasen, Rogate

 

(Waar een * staat, staan allen)

 

DE VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen.

 

* Aanvangspsalm:   67:1,2

 

* Groet:

V: De Heer zij met u

A: OOK MET U ZIJ DE HEER.

* Bemoediging:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

* Drempelgebed:

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN

 Kyriëgebed

 Loflied Lied 413

 DE DIENST VAN DE SCHRIFT

 Gebed van de zondag

Amen

 Lezing uit Wet en Profeten: Exodus 20:1-21

 Zingen: Lied 320

Lezing uit Evangelie en Brieven: Johannes 14:23-29

      Zingen: Lied 339a     

Uitleg en verkondiging

 Meditatief orgelspel

 DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

 Zingen Lied 823:1,2,3,4,5

 Gebeden

 Inzameling van de gaven voor diakonie en kerk

 * Slotlied Lied 416:1,2,3,4

 * Zegen.

V: de zegen.

A: Amen amen amen.