Liturgie voor zondag 20 oktober 2019

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 20 oktober 2019, 10.00 uur

Dienst van Schrift en Tafel

M.m.v:

Cantorij Rejoice olv mw. Annemiek Vogels

dhr. P. de Kam, organist

ds. W. Lolkema, voorganger

dhr. W. van Sluijs, lector.

 

 

De VOORBEREIDING

 

Orgelspel

Welkom namens de kerkenraad; mededelingen

We gaan staan en zijn een moment stil voor God.

Aanvangslied: Psalm 122: 1 en 3

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest:

ALLEN : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

ALLEN : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger : Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

ALLEN : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

We gaan zitten.

We ZINGEN: Gezang 215: 1,2,3 en 7.

Kort Gebed

Rejoice zingt, samen met ons allemaal: Gezang 299 E - Kyrie-en Gloriahymne.

Gedeelte met I worden gezongen door de vrouwen.

Gedeelten met II worden gezongen door ons allen.

De DIENST van het WOORD

Moment met de kinderen

We ZINGEN: Wij gaan voor even uit elkaar - en - Straks zoeken wij elkaar weer op

Begin van de kindernevendienst

Schriftlezing: 2 Samuël 6: 6 t/m 23

We ZINGEN: Gezang 173.  Rejoice: verzen 1 en 2  Allen: verzen 3 en 5

Overdenking

 We ZINGEN: Gezang 912: 1,2,3 en 6.

Collecten en orgelspel

Gebeden, afgesloten met de door de voorganger gesproken lofprijzing: U komt de lof toe

De VIERING van de MAALTIJD van de HEER

+ Rejoice zingt: De Tafel der Armen (Huub Oosterhuis / Antoine Oomen)

+ De Nodiging

+ De grote lofprijzing

v. De Heer zal bij u zijn.

A. DE HEER ZAL U BEWAREN.

v. Verheft uw harten.

A. WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.

v. Laten wij de Heer, onze God, danken.

A. HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.

v. …..........begin van het tafelgebed.....

... en zingen vol vreugde U toe: Gezang 985: 1 en 3.

 

v. …......vervolg van het tafelgebed......

v. ......want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,

nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei:

Dit is mijn lichaam voor jullie. Doet dit tot mijn gedachtenis.

Evenzo ook de beker nadat de Maaltijd was afgelopen en Hij zei:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

Doet dit, zo dikwijls jullie die drinken, tot mijn gedachtenis.

 We zingen, samen met Rejoice: Gezang 403-A (eerste twee regels).

Als wij dan eten van dit brood - en drinken uit deze beker,

verkondigen wij Zijn dood en leven - totdat Hij komt.

 + v. Gebed om de Heilige Geest over de gaven van brood en wijn

+ A. We bidden het Onze Vader.

+ v. Christus, Heilig Godslam…

+ De vredegroet

+ Rejoice zingt samen met ons allen: Aan uw tafel gezeten (Marten Kamminga).

Rejoice: verzen 1 en 2 – Allen: God met ons!

Allen: vers 3

 + De woorden over brood en wijn

+ We delen brood en wijn.

+ Korte dankzegging

AFSLUITING van de DIENST

We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Gezang 978 1,2 en 4.

Wegzending en Zegen, driemaal gezongen AMEN

Orgelspel

15.10.2019 - w.lolkema

 

 

 

 


 

Liturgie voor zondag 13 oktober 2019

Liturgie voor de werelddiakonaats zondag 13 oktober 2019.

Tijdens deze dienst mogen we het teken van de doop geven aan

MARLEY VESPER BECHT,

Geb. 16 juli 2019.

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Charlotte Verbraak.

Organist: Wim van Kempen.

 

Welkom door de (ouderling) ZWO-diaken van dienst !

Intochtslied: gezang 841 : 1 + 2 (Wat zijn de goede vruchten)

Votum en Groet

Samenzang: gezang 304 (Zing van de vader)

Inleiding op de doopbediening

Gedicht, gelezen door Sara Becht – den Haan.

Gebed

Samenzang: gezang 347 : 1 + 2. (Here Jezus, wij zijn nu)

Gedicht door / namens de doopouders.

Doopvragen

Doopbediening aan Marley Vesper Becht (16-7-2019)

Samenzang: gezang 348 : 1, 7 + 9. (Heer van uw kerk)

Aansteken doopkaars.

Gesprekje met de kinderen bij de harp van David.

Zingen tijdens het aansteken van de kindernevendienst kaars:

we gaan voor even uit elkaar.

Schriftlezing: psalm 113.

Samenzang: psalm 113. (Prijs, halleluja, prijs de Heer)

Schriftlezing: Lucas 17 : 11 – 19.

Samenzang: gezang 848 (Al wat een mens te kennen zoekt)

Gedicht, gelezen door diaken Kees de Klerck.

Samenzang: gezang 969. (In Christus is noch west noch oost).

Verkondiging

Samenzang / credo: gezang 342 (In God de vader op zijn troon)

Toelichting op de inzameling voor Zuid Sudan door diaken Marlies Blesgraaf.

Inzameling

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Voorbede (door diaken Alison Jolley)

Slotlied: gezang 675. (Geest van hierboven)

Heenzending en zegen

Na de dienst bent U welkom om de doopouders en elkaar te ontmoeten.

De ZWO-commissie verkoopt cakes/koekjes ter ondersteuning van de collecte voor Zuid Sudan.

Er wordt een powerpoint getoond

Vervolgens is er voor geinteresseerden de gelegenheid om nas te praten tijdens een eenvoudige lunch. “een goed gesprek”over “een goed verhaal”.

 

 

Liturgie voor zondag 6 oktober 2019

Voorganger: ds. Suzan ten Heuw

Organist: Johan Heuseveldt

Liturgische kleur: groen

 

OPENING

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Openingszang (De gemeente gaat staan)

Lied 314 Here Jezus, om uw woord couplet 1 en 2

Inkeer en verstilling

Bemoediging en groet

Zang (De gemeente gaat weer zitten)

Psalm 84 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer vers 1, 2 en 3

Kindermoment over het klimaat

Kinderlied

We gaan voor even uit elkaar

Kindernevendienst

RONDOM TEKSTEN

Lezing uit het Oude Testament

Job 30:15-26 uit de Groene Bijbel

Zang

Lied 851 Gij, hemelhoog verheven couplet 1 (A-melodie), 4 (B-melodie) en 5 (A-melodie)

Lezing uit het Nieuwe Testament

2 Korintiërs 5:14-21 uit de Groene Bijbel

Zang

Lied 346 Roept God een mens tot leven couplet 1, 3, 5 (in plaats van “zoon” zingen we “kind”) en 9

Preek

Meditatief orgelspel

Zang

Lied 947 Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen couplet 1, 2 en 3

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden telkens beantwoord met lied 368j Heer, hoor ons bidden, stil gebed en gezamenlijk gesproken ‘Onze Vader’

Collectes

HEENZENDING EN ZEGEN

Slotzang (De gemeente gaat staan)

Lied 904 Beveel gerust uw wegen couplet 1, 2 en 5

Zegen

V: (…) zij met u allen.

G zingt: Amen, amen, amen.

Orgelspel

Gelegenheid tot ontmoeting

Begroeting uitgang

Verwijzing

Wilt u de preek nog eens nalezen? Dat kan door naar de website www.suzantenheuw.nl te gaan waar de preek onder de rubriek ‘Preken’ zal worden gepubliceerd.


Liturgie voor zondag 29 september 2019

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 29 september 2019 10.00 uur: TORGAU-zondag

Lector: mw. Lia de Klerck

Organist: dhr. Louis Sauter

Voorganger: ds. W. Lolkema

Motto: Met open ogen, open oren…!

 

 

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 146: 1 en 4

 Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

We ZINGEN: Gezang 212: 1,2 en 4.

In plaats van vers 2 kunt u ook in het DUITS zingen:

Der unser Leben, das er uns gegeben,

in dieser Nacht so väterlich bedecket

und aus dem Schlaf uns fröhlich auferwecket.

Lobe den Herren!

Gebed

We ZINGEN: Gezang 413: 1 en 2.

In plaats van vers 1 kunt u ook in het DUITS zingen:

Grosser Gott, wir loben dich.

Herr, wir preisen deine Stärke.

Vor dir neigt die Erde sich

und bewundert deine Werke.

Wie du warst voor aller Zeit,

so bleibst du in Ewigkeit.

Moment met de kinderen, aanvang kindernevendienst

We ZINGEN:

Wij gaan voor even uit elkaar – en – Straks zoeken wij elkaar weer op.

Eerste Schriftlezing: Jesaja 58: 6 t/m 12

We ZINGEN: Gezang 823: 1 en 4.

Tweede Schriftlezing: Lucas 16: 19 t/m 31

We ZINGEN: Gezang 335, twee keer.

LOUIS: wil je dit lied ajb één keer voorspelen?

Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgelspel

Aankondiging collecten

Collecten en orgelspel

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader


We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Gezang 146-C: 1,5 en 7.

Wegzending en Zegen, driemaal gezongen AMEN

Orgelspel

 

24.09.2019 - w.lolkema.