Liturgie voor zondag 26 september 2021


LITURGIE VOOR DE VIERING IN DE ONTMOETINGSKERK OP DE STARTZONDAG d.d. 26 september 2021

VAN U IS DE TOEKOMST

 

Medewerkers:

Orgel: Piet de Kam

Hobo: Eric v.d. Geer

Zang: Ineke en Gerard de Vries

Lector: Charlotte Verbraak

Kosters: Ans de Laater; Ellie Groeneveld; Evelien Op Den Dries

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

In deze viering worden (her)bevestigd: Geert de Haan en Rindert Peerbolte

Tevens nemen we afscheid van diaken Deetje de Jong en ouderlingen Attie Swart en Loes Proveniers.

 

 

DIENST VAN DE INTOCHT

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

Groet:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer

Intochtslied: Zing een nieuw lied voor God de Here. Lied 971: 1 en 3: Gemeente. Couplet 2: Solozang

Bemoediging en drempelgebed:
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed.

Muziek: Sorge. Trio II

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest.

Solozang: Om voor elkaar te zijn uw oog en oor. Lied 973

Lezing: Romeinen 12:9-21

Muziek: Händel Sonate II, deel 2.

Psalmlezing: Psalm 127:1 en 2.

Muziek: Sanderman, variatie op psalm 127.    

Overweging.

Samenzang: Geef vrede, Heer, geef vrede. Lied 1010: 1 en 4

DIENST VAN DE BEVESTIGING.

Inleiding op de bevestiging.

Bevestigingsvragen aan Geert de Haan en Rindert Peerbolte

Zegen.

Lied: Hij, die gesproken heeft. Lied 362: 1 en 2.

Vraag aan de gemeente.

Enkele woorden.

Afscheid van Deetje de Jong door Kees de Klerck

Afscheid van Attie Swart en Loes Proveniers door Ria v.d. Geer

Loeillet, sonata in C, deel 4.    

DIENST VAN DE OFFERANDEN

Voorbeden.

Na de woorden:”daarom bidden en zingen wij”zingen de solozangers: Houd mij in leven. Lied 368A.

Stil gebed.

Gezamenlijk Onze Vader.

Aandacht voor de collecte.

DIENST VAN DE UITTOCHT

Slotlied: Wat de toekomst brengen moge. Lied 913: Couplet 1 en 3: Solozang

2 en 4: Gemeente.

Zegen.

Allen: Amen, amen, amen.

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect