Liturgie voor zondag 3 oktober 2021

 

L I T U R G I E

 

voor de dienst

 

op zondag 3 oktober 2021

voorganger : ds. W. Bisschop

lector : mevr. Lia de Klerck

organist : dhr. Martijn Pieterman

koster : mevr. Ans de Laater

 

 

 

ORGELSPEL

 

MEDEDELINGEN

 

INTOCHT

 

PSALM VAN DE ZONDAG: Psalm 8a: 1en 2

 

BEMOEDIGING

v.: onze hulp is in de naam van de heer

a.: die hemel en aarde gemaakt heeft

v.: die trouw is in eeuwigheid

a.: en niet loslaat wat zijn hand begon

 

GROET

v.: de Heer zij met u

a.: ook met u zij de Heer

 

VERVOLG : Psalm 8a: 6

 

SMEEKGEBED.

Elke intentie wordt beantwoord met :

Gezang 299e


v.:laten we de Heer om ontferming aanroepen

voor de nood van de wereld en onze

eigen nood

want zijn barmhartigheid heeft geen

grenzen

……..

daarom roepen wij tot U en zingen:

 

GLORIA

 

v.: Ere zij God in de hoge en vrede op aarde voor mensen in wie Hij behagen schept

 

GLORIALIED: Gezang 304

 

HOREN

 

GEBED VAN DE ZONDAG

 

AANDACHT VOOR DE KINDEREN

 

AANSTEKEN PAASKAARS

 

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op hem zijn wij gericht

 

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar

het is voor allemaal.

 

DE KINDEREN GAAN NAAR DE NEVENDIENST

 

LEZING UIT HET OUDE TESTAMENT:

Spreuken 8 : 22 – 31

ZINGEN: Psalm 111 : 1 en 6

 

LEZING UIT HET EVANGELIE :Johannes 3: 1-16

 

ZINGEN: Gezang : 834

 

OVERWEGING

 

ORGELSPEL

 

ZINGEN: Gezang 675

 

BIDDEN EN GEVEN

 

VOORBEDEN, GEBED IN STILTE, ONZE VADER

 

(DE KINDEREN KOMEN TERUG UIT DE NEVENDIENST)

 

OP WEG

 

SLOTLIED: Gezang 423

ZEGEN 

ORGELSPEL

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect