Liturgie voor zondag 8 mei 2022

LITURGIE VOOR DE DIACONALE VIERING OP ZONDAG 8 MEI 2022 IN DE ONTMOETINGSKERK TE BERGEN OP ZOOM

Thema: Een diaconaal hart

Medewerkers:

Organist: Piet de Kam

Lector: Ellie Groeneveld

Met medewerking van de diakenen en enkele diaconale medewerkers

Koster: Ans de Laater

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

DIENST VAN DE INTOCHT

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

Gesproken groet:

Voorganger: Gegroet jij, jij, die om liefde komt en licht. Gegroet.

Diakenen: Gegroet jij, jij, die om leven komt en licht. Gegroet

Allen: Gegroet jij, jij, die om vrede komt en licht. Gegroet.

 

Intochtslied: Liefde eenmaal uitgesproken. Lied 791: 1, 2, 4 en 5.

Bemoediging:

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed.

Over de viering.

Wat is diaconie?

Lied: Handen heb je om te geven. Uit: Geroepen om te zingen. Lied 94

Handen heb je om te geven van je eigen overvloed.

En een hart om te vergeven wat een ander jou misdoe.t

Refrein:

Open je ogen om te horen. Open je hart voor allemens. (2x)

Ogen heb je om te zoeken naar wat mensen nog ontbreekt.

En een hart om uit te zeggen wat een ander moed inspreekt.

Refrein.

Schouders heb je om te dragen zorg en pijn van alleman.

En een hart om te aanvaarden wat een ander beter kan.

Refrein.

Voeten heb je om te lopen naar de mens die eenzaam is.

En een hart om waar te maken dat geen mens een eiland is.

Refrein.

Oren heb je om te horen naar de mens die vrede is.

En een hart om te geloven in zijn God die liefde is.

Refrein.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest.

 Lied: Wij delen. Kerk in actie 2018.

Gesprek met de kinderen.

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar.

 

Wij gaan voor even uit elkaar, En delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.

 

Wij geven Gods verhalen door en wie zich open stelt,

ervaart misschien een beetje licht, Door wat er wordt verteld.

 

Straks zoeken wij elkaar weer op, En elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar. Het is voor allemaal.

 

Evangelielezing: Matheus 25: 31-46 (NBV21vertaling)

Lied: De werken van barmhartigheid. Melodie: Lied 680

De werken van barmhartigheid. Ze zijn voor eeuwig en altijd.

De stappen, die ons leiden tot het helend Koninkrijk van God.

 

Overal waar gebrek aan brood de mensen plaagt met hongersnood

Zijn wij Gods handen voor elkaar: Als hoopvol zegenend gebaar.

 

En geef aan wie van dorst versmacht te drinken, want een mens verwacht,

Dat iemand dan een beker reikt waaruit Gods medelijden blijkt.

 

Wie zijn gevlucht en wie zich vreemd en angstig voelen en ontheemd,

Bied hen een veilig onderdak, want voor hen heeft de Heer een zwak.

 

Geef aan wie arm zijn, koud en naakt, die hun bezit zijn kwijt geraakt,

Door hen te kleden het gevoel. Hoe God hun leven heeft bedoeld.

 

Wie ziek zijn en door pijn geplaagd, de zin daarvan als grote vraag.

Wees hen uit naam van God nabij, sta sprekend, zwijgend aan hun zij.

 

Laat mensen nooit terzijde staan vanwege fouten ooit begaan.

Open uw hart, reik hen uw hand en breng iets ongedachts tot stand.

 

Wanneer het leven is volbracht, leg dan met eerbnied en ontzag

De doden in de aarde neer als Gods beminden, tot Gods eer.

Overweging

Lied: De werken van barmhartigheid. Melodie: Lied 680

 

De werken van barmharigheid. Ze zijn voor eeuwig en altijd.

De stappen, die ons leiden tot het helend Koninkrijk van God.

 

Wij stellen tot in deze tijd tekenen van barmhartigheid

opdat de wereld blijvend merkt dat God door mensenhanden werkt.

Ritueel: De werken van barmhartigheid.

-De hongerigen spijzen

We zingen: Ubi caritas 1x Lied 568 A

-De dorstigen laven.

We zingen: Ubi caritas 1x. Lied 568A

-De naakten kleden

We zingen: Ubi caritas 1x. Lied: 568A

-De vreemdelingen herbergen

We zingen: Ubi caritas 1x Lied 568A

-De zieken verzorgen.

We zingen: Ubi caritas 1x. Lied 568A

-De gevangen bezoeken

We zingen: Ubi caritas 1x Lied 568A

-De doden begraven

We zingen: Ubi caritas 1x Lied 568A

DIENST VAN DE OFFERANDEN

Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader.

Filmpje over de VOLkerk

Aandacht voor de gaven en ons diaconale hart

Muzikaal intermezzo op orgel.

DIENST VAN DE UITTOCHT

Het diaconale hart van de Ontmoetingskerk

Slotlied: Neem mijn leven. Lied 912:P 1,2, 4 en 6

Zegen

Allen: Amen, amen, amen.

Uitleidend orgelspel

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect