Liturgie voor zondag 15 mei 2022

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag Cantate: 15 mei 2022

10.00 uur

Lector: dhr. Nico van den Beukel

Organist: dhr. Rein Ros

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Mmv cantorij Rejoice olv mw. Annemiek Vogels

 

MOTTO: Hoezo, een NIEUW gebod…??

 

 

Orgelspel

Welkom en Mededelingen

Lied: Antifoon Rejoice: Gezang 640/D - Psalm 98: 1 en 4 (allen, met Rejoice) - Antifoon Rejoice 640/D

Stilte - Beginwoorden - Groet

v: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen.

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: De Heer zij met u;

A: ook met u zij de Heer.

Gezang 212

Rejoice: vers 1

Allen met Rejoice: vers 3

Korte gebedstekst

Gezang 299-E: Kyrie- en Gloriahymne

Kyrie: Rejoice

Gloria: Rejoice en allen

Gebed bij de opening van de Schriften

Moment met de kinderen

Eerste Schriftlezing: Exodus 20: 1 t/m 17

Gezang 323

  • Rejoice: verzen 1 en 2

  • Rejoice met allen: vers 3

Tweede Schriftlezing: Johannes 13: 31 t/m 35

Gezang 754: 1 en 3. Versie Ch. Wesley / W.P. Rowlands

Rejoice: vers 1 Engelstalig

Love divine, all loves excelling,

joy of heav’n, to earth come down,

fix in us thy humble dwelling,

all thy faithful mercies crown.

Jesus, thou art all compassion,

pure unbounded love thou art.

Visit us with thy salvation,

enter ev’ry trembling heart.

 

Allen: Gezang 754: 3, Nederlandstalig

Uitleg en Verkondiging

Rejoice: Zangen van Zoeken en Zien 328: Groter dan ons hart…

Wij ALLEN zingen het Refrein. Zie bijgevoegd tekst- en liedblad.

 

Gebeden;

voorbeden telkens (drie keer) afgesloten met:

Zo bidden wij zingend: Veni Lumen Cordium (lied uit Taizé)

Oh,…Veni creator spiritus.

Oh,…Veni lumen cordium, veni lumen cordium.

(Kom, Schepper Geest. Kom, licht van de harten.)

Gezongen Onze Vader: Lied 1006 (Rejoice, met allen)

+ Informatie door mw. Marlies Blesgraaf over de voorjaarsactie van ZWO

+ Aandacht voor de collecten

We gaan staan.

We ZINGEN ons slotlied: Gezang 418: 1 en 3.

 Wegzending en Zegen, door ons allen gezongen AMEN.

Orgelspel.

------------------------------------------------------------------------------------

En hierna is er VOL-kerk, aanvang 11.45 uur.

Halsteren, gebouw Samarbete, De Beeklaan 14, 4661 RK

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-colle