Liturgie Voor zondag 6 november 2022

L I T U R G I E

voor de dienst

op de

REFORMATIEZONDAG

6 november 2022

voorganger : Prof. Chr. Vonck

uit Brasschaat

organist : dhr. Martijn Pieterman

koster : mevr. Ans de Laater

 

ORGELSPEL

MEDEDELINGEN

 

ZINGEN:  Gezang 405

GLORIA PATRI

VOTUM EN GROET

DREMPELGEBED

ZINGEN:Gezang 316 

TOELICHTING/REFLECTIE

GLORIALIED: Gezang 550: 1 en 3

GEBED

MOMENT MET / VOOR DE KINDEREN,

BEGIN KINDERNEVENDIENST

 

We ZINGEN: “Wij gaan voor even uit elkaar”.

 

We gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht Dat licht vertelt ons iets van God Op hem zijn wij gericht

 

SCHRIFTLEZINGEN: JESAJA 1:18-26 en LUCAS 19:41-48

18 De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als schar-laken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. 19 Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen. 20 Als je koppig bent en niet wilt luisteren, zul je vallen door het zwaard. De HEER heeft gesproken. 21 ¶ Ach, de trouwe stad is een hoer geworden. Waar eens recht heerste en gerechtigheid woonde, daar huizen nu moordenaars. 22 Je zilver is zwart en dof geworden, je wijn versneden met water. 23 Je vorsten zijn schurken, ze houden het met dieven, ze denken alleen aan geschenken en steekpenningen. Wezen bieden ze geen bescherming, het lot van weduwen laat hen koud. 24 Daarom–zo spreekt de HEER van de hemelse machten, de sterke God van Israël: Wee hun, ik zal me wreken op mijn tegen-standers, mijn woede koelen op mijn vijanden. 25 Ik zal mij tegen je keren, je zilver zuiver ik met loog, al je vuil verwijder ik. 26 Ik breng je rechters en raadgevers tot inkeer, het zal weer worden als voorheen. Dan zul je deze naam dragen: ‘Stad van gerech--tigheid’, ‘Stad van trouw’.

LUCAS 19:41-48

41 ¶ Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. 42 Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. 43 Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. 44 Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’ 45 Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon weg te jagen, 46 terwijl hij hun toevoegde: ‘Er staat ge-schreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn, ”maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ 47 Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hogepriesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen, 48 maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen.

ZINGEN:  Gezang 119: 20 en 31

VERKONDIGING

ORGELSPEL

ZINGEN: Gezang 103C

GEBEDEN EN HET ONZE VADER

INZAMELING:DE COLLECTE VAN VANDAAG WORDT VERDEELD OVER: KERK IN ACTIE, ONDERHOUD GEBOUWEN EN PASTORAAT

ZINGEN: Gezang 838 

ZEGEN

BEAMING: Amen (3X)

ORGELSPEL

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?


Dat kan via SKG-collect