Liturgie voor zondag 28 januari 2018

Orde van de dienst op 28 januari 2018 om 19u. in de Ontmoetingskerk

Organist: hr. W. van kemper

Lectrix: mw. I. Greiner-Dijkstra.

De Kindernevendienst vertelt over wonderen van Jezus: als eerste gaat het de bruiloft in Kana (Johannes 2,1-11)

 

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Ps 111: 1+2

Groet Votum en aanvangstekst

Ps 111: 3+4

Gebed

Ps 111:5+6

Inleiding KND: L 531:1+2+3

Schriftlezing: Deut 18,15-20

L 837: 1+2

Schriftlezing: Marcus 1, 21-28

L 837: 3+4

Verkondiging

L 534

Kinderen komen terug

Inleiding tot de viering we vieren in lopende vorm vanaf de zijkanten; u kunt het brood dopen of uit de beker drinken; de beker met druivensap wordt in het midden aangereikt.

Prefatie:

V: De Heer is met u!

G: en met uw geest!

V: Verheft uw harten!

G: wij zijn met ons hart bij de Heer.

V: Brengen wij dank aan de Heer onze God!

G: Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Tafelgebed(Dienstboek p.214-6

Responsies: L 405: 1+ L 403a

Onze Vader

Nodiging en uitdeling

Lofzegging

Vredegroet

L 840

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van gaven

L 968: 1+2+5

Zegen