Liturgie voor Stille Zaterdag 2018

 S T I L L E   Z A T E R D A G

 De dienst begint in stilte in een schaars verlichte kerk zonder antependia.

 De kerkenraad komt binnen

 We gaan staan

 Er klinkt fluitspel.

 De paaskaars wordt tijdens deze muziek achter in de kerk aangestoken door de diaken en naar voren gedragen.

 De paaskaars wordt in de kandelaar geplaatst.

 Het licht van de paaskaars wordt aan elkaar doorgegeven.

 De lichten in de kerk gaan aan, alle kaarsen worden aangestoken en het witte antependium en kanselkleed worden opgehangen.

 Bloemen worden op de tafel gezet.

 Samenzang: gez 139.d. (Heel het duister is vol van luister) enkele malen herhalend.

 Begroeting

 Voorganger:   In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

gemeente:       amen.

voorganger:    Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente:       die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger:    Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente:       en laat ons weer in vrede leven,

voorganger:    amen.

 

Samenzang: gezang 377 : 1, 2, 4 + 5. (Zoals ik ben kom ik tot U)

 Gebed.

 Schriftlezing door Marlies Blesgraaf: gen 1 : 1 – 10.

 Samenzang: gezang 513 (God heeft het eerste woord).

 Schriftlezing door Charlotte Verbraak: Exodus 14 : 15 - 22.

 Samenzang: gezang 117.d. (Laudate omnes gentes.)

 Schriftlezing door Marlies Blesgraaf: psalm 16.

 Samenzang: psalm 23 : 1, 2 + 5. (De Heer is mijn herder)

 Schriftlezing door Charlotte Verbraak: Marcus 16 : 1 - 8.

 amenzang gezang 623 : 1, 2 + 4. (O hart, spring op van vreugde)

 Verkondiging

 Muzikaal meditatief (orgel / fluitspel).

 Doopgedachtenis

 Samenzang: gezang 350 : 1, 2, 4 + 7. (Het water van de grote vloed)

 Inleiding op de geloofsbelijdenis.

 Samenzang / credo. Gezang 342. (In God de vader)

 Inzameling van de gaven

 Nodiging tot de tafelviering.

 Tafelgebed.

 Samenzang: gezang 405 : 1 + 3. (Heilig, heilig)

 Onze Vader  

 Ronddeling (tijdens orgel / fluitspel)

 Slotgebed

 Slotlied: gezang 634. (U zij de glorie)

 Heenzending en zegen