Liturgie voor zondag 7 oktober 2018

VOOR DE DIENST

 We bereiden ons in stilte voor op de dienst. De kerkenraad komt binnen.

 Welkom door de ambtsdrager van dienst, mededelingen

 aansteken van de kaarsen en openleggen van de bijbel

     - de gemeente gaat staan –

 DIENST VAN HET VOORWOORD

 Aanvangslied 287: 1

 Bemoediging

v:      Onze hulp is de Naam van de Heer

g:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEF)T

v:      Die trouw houdt tot in eeuwigheid

g:      EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

 Groet:

V: De vrede van de Heer zij met u allen

G: en zijn genade met U

 Drempelgebed

 vervolg aanvangslied 287:5        - de gemeente gaat zitten –

 Gebed voor de nood van de wereld, ingeleid door:

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld...

 Glorialied 657, ingeleid door de voorganger in de zin van : omdat wij geloven dat Gods barmhartigheid geen einde kent……

 DIENST VAN HET WOORD

 Aandacht  voor de kinderen; daarna gaan zij naar hun eigen dienst

 Als gebed voor de opening van het Woord zingen we lied 287: 2

 O.T. lezing door de lector: 2 Koningen 22 geheel en 2 Kon. 23 : 1 t/m 3

Zingen 119 : 15, 39, 40

Evangelie door de voorganger: Marcus 10: 1 t/m 16

Zingen lied 313: 1 en 5

 Verkondiging

 Meditatief orgelspel

 Zingen  lied 791

onder het naspel komen de kinderen terug  -

 Gaven geven

 DIENST VAN HET ANTWOORD

 Dankgebed – voorbeden – stil gebed- gezamenlijk Onze Vader

 Slotlied 418

 HEENZENDING EN ZEGEN, beantwoord door een gezongen Amen,

 uitleidend orgelspel