Liturgie voor zondag 14 oktober 2018

Liturgie voor zondag 14 oktober.

 Tijdens deze dienst van Woord en Tafel

mogen we het teken van de doop geven aan Yesley Johannes Maria Peels

 Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Imke Greiner.

Organist:       Johan Heuseveldt.

 

 Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied: gezang 276 : 1 + 3. (Zomaar een dak)

             Votum en Groet

 Samenzang: psalm 100 : 1, 2 + 4. (Juich Gode toe)

             Inleiding op de doopbediening.

 Gebed

 Samenzang: gezang 347 : 1 (Here jezus, wij zijn nu)

             Doopvragen

             Doopbediening van Yesley Johannes Maria Peels, geb. 29 oktober 2017.

 Samenzang (staande): gezang 347 : 2 (Herder, neem uw schaapje aan)

             Aansteken van de kaars.

             Gesprekje met de kinderen en aanvang kindernevendienst

 Samenzang: we gaan voor even uit elkaar.

             Schriftlezing: Marcus 10 : 13 tm 27.

 Samenzang: gezang 993 : 1, 2, 3 + 7. (Samen op de aarde)

 Verkondiging

 Samenzang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

            Aanvang tafelgebed

 Wij danken U, dat Gij een God van mensen zijt, dat wij U mogen noemen onze God en onze Vader, dat onze toekomst in uw handen ligt, dat deze wereld U ter harte gaat. Geroepen hebt Gij en onze doofheid doorbroken, Gij zijt opgedaagd in onze duisternis, uw licht heeft ons de ogen geopend, Gij hebt ons ten goede gekeerd en ons tot leven gewekt. Gezegend zijt Gij, de bron van al wat bestaat; wij dorsten naar U, omdat Gij zelf ons dorstig hebt gemaakt, onrustig is ons hart tot wij in U geborgen zijn, met Jezus Christus onze Heer. Met allen die ons in geloof zijn voorgegaan huldigen wij uw naam, Heer onze God. Gij, onze hoop, wij danken U vol vreugde, en aanbidden U.

Samenzang: gezang 405 : 1 + 4. (Heilig, heilig, heilig)

            Vervolg tafelgebed

Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon die Gij geroepen en gezonden hebt om ons te dienen en te verlichten, om aan armen uw koninkrijk te brengen, om aan gevangenen verlossing te melden, om voor ons allen en voorgoed het evenbeeld te zijn en de gestalte van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke mens die alles heeft volbracht wat menselijk is, ons leven, onze dood - wij danken U dat Hij zich met hart en ziel gegeven heeft aan deze wereld.

 Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, heeft Hij het brood in zijn handen genomen. Hij heeft zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, Hij heeft U dankgezegd, het brood gebroken en het aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:

Neemt en eet hiervan, gij allen,

want dit is mijn Lichaam,

dat voor u gegeven wordt.

 

Zo nam Hij ook de beker,

sprak een dankgebed uit en zei:

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,

want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van zonden.

Blijft dit doen om Mij te gedenken.

 

Daarom, Heer onze God, stellen wij hier dit teken van ons geloof, en daarom gedenken wij nu het lijden en sterven van uw Zoon, zijn opstanding uit de dood, zijn intocht in uw heerlijkheid; dat Hij, verheven aan uw rechterhand, voor ons ten beste spreekt, en dat Hij komen zal om recht te doen aan levenden en doden op de dag die Gij hebt vastgesteld.

 

Zend ons uw Geest die leven is, gerechtigheid en licht. O God die wil het welzijn van de mensen en niet hun ongeluk en niet de dood, neem weg uit ons midden alle geweld, beteugel de drift waarmee wij elkaar naar het leven staan. Geef vrede op aarde uit kracht van Jezus uw Zoon in ons midden, dat bidden en smeken wij U.

 Dan zal uw naam geheiligd zijn, door Hem, met Hem, in Hem, op aarde, overal en hier en nu in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw koninkrijk kome,

uw wil geschiede,

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood,

en vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,

en leid ons niet in verzoeking

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid. Amen.

             Ronddeling tijdens orgel meditatief.

             Slotgebed

 Slotlied: Gezang 415 : 1 + 2 (Zegen ons algoede)

             Heenzending en zegen

 Amen = gezang 415 : 3.