Liturgie voor zondag 2 december 2018

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 02 december 2018, Eerste Advent, 10.00 uur

Dienst van Schrift en Tafel

Mmv: Cantorij Rejoice olv Annemiek Vogels

W. Lolkema, voorganger

dhr. W. van Kempen, organistLector:

 

Orgelspel

Rejoice zingt voor de dienst: Lied 433 - Kom tot ons, de wereld wacht.

 Welkom namens de kerkenraad; mededelingen

Het aansteken van de Adventslamp. Het gedichtje voor de Eerste Advent.

 We gaan staan en zijn een moment stil voor God.

 Aanvangslied: Lied 432A - Psalm 25

Antifoon Rejoice: Mijn leven til ik, God, naar U omhoog, op U vertrouw ik.

ALLEN: Psalm 25: 1

Antifoon Rejoice: Mijn leven til ik, God, naar U omhoog, op U vertrouw ik.

 

Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

ALLEN            : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer                                                                              

ALLEN           : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger : Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

ALLEN           : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

We gaan zitten.

Smeekgebed

We ZINGEN: Lied 463.

Allen: vers 1. Rejoice: vers 2. Allen: vers 6. Rejoice: vers 7. Allen: vers 8.

 Aanvang kindernevendienst

We ZINGEN: Wij gaan voor even uit elkaar…

 Adventslied van Annemiek Vogels door Rejoice: Donker de nacht -

als gebed bij de opening van de Schriften

1.Donker de nacht, maar er daagt licht, zo lang verwacht. Met nieuw gezicht komt Hij naderbij gelopen,

Hij die wordt verwacht. Rorate coeli desuper, et nubes pluant justum!

 1. Buiten is ‘t nacht. We leven naar ‘t licht, eeuwenlang gedacht,

maar ons hart nog dicht voor Hem die naderbij komt lopen, Hij die wordt verwacht. Rorate…

 1. Binnen de nacht. Waar blijft het licht dat ons verzacht, verheldert ons zicht op Hem die naderbij komt lopen, Hij die wordt verwacht. Rorate…
 2. Lichtend de nacht, zo groeit het zicht, lang niet gedacht. Maar er schijnt licht op Hem die naderbij komt lopen, Hij die ik verwacht, Hij die op ons wacht, Hij die naar ons lacht, Licht in onze nacht! Rorate…

 Schriftlezing: Lucas 21: 25 t/m 31

We ZINGEN met Rejoice: Lied 25-D.

Refrein: Naar U gaat mijn verlangen, Heer.

(Eerste keer: eerst Rejoice, dan Allen)

 Overdenking

We ZINGEN: Lied 758. Rejoice: vers 1. Allen: vers 2 en 3.

 Collecten. Rejoice zingt: Lob sei Gott, Joh.Seb. Bach. (slotkoraal BWV 36)

Lob sei Gott dem Vater g’thon, Lob sei Gott sein’m ein’gen Sohn.

Lob sei Gott dem heil’gen Geist immer und in Ewigkeit!

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Gebeden, afgesloten met de gesproken lofprijzing: U komt de lof toe.

 VIERING van de MAALTIJD van de HEER

 + We ZINGEN: Lied 442: 1.

 + De Nodiging

 + De grote lofprijzing

 1. De Heer zal bij u zijn.
 2. DE HEER ZAL U BEWAREN.
 3. Verheft uw harten.
 4. WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.
 5. Laten wij de Heer, onze God, danken.
 6. HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.
 7. v. …..........begin van het tafelgebed.....

…... en zingen vol vreugde U toe: Lied 405: 1 en 4.

 

 1. …......vervolg van het tafelgebed......
 2. ......want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,

nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei:

Dit is mijn lichaam voor jullie. Doet dit tot mijn gedachtenis.

Evenzo ook de beker nadat de Maaltijd was afgelopen en Hij zei:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

Doet dit, zo dikwijls jullie die drinken, tot mijn gedachtenis.

 + We zingen: Lied 403-A.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,

verkondigen wij Zijn dood en leven totdat Hij komt.

 + v. Gebed om de Heilige Geest over de gaven van brood en wijn

+ A. We bidden het Onze Vader.

 + v. Christus, Heilig Godslam…

+ De vredegroet

  De woorden over brood en wijn

 + We delen brood en wijn.

+ Rejoice zingt: O bone Jesu!( Loyset Compère, 1440/45-1518)

O bone Jesu! Illumina oculos meos, ne unquam obdormiam in morte, nequando dicat inimicus meus: praevalui adversus eum. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum; redemisti nos, Domine, Deus veritatis.

O Messias! Locutus sum in lingua mea: notum fac mihi, Domine, finem meum. Amen.

O goede Jezus! Verlicht mijn ogen, opdat ik niet slaap in de dood, opdat niet mijn vijand zegt: ik heb hem overwonnen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest; Gij hebt ons verlost, Heer, God van de waarheid.

O Messias! Ik heb gesproken in mijn taal: Heer, laat mij mijn einde kennen. Amen.

 + Korte dankzegging

 AFSLUITING van de DIENST

 We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 769: 1 en 6.

 Wegzending en Zegen, driemaal gezongen AMEN

 Orgelspel