Liturgie voor zondag 23 december 2018

dienst van de voorbereiding

 Welkom en mededelingen aansteken van de Paaskaars

daarbij zingen wij: rond het licht dat leven doet (LB lied 287 vers 1, 2 en 3)

 Votum en groet

 V:                  Onze hulp is in de naam van de ENE,

            die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, zodat wij kunnen ademen,

            en voor het land, zodat wij daarop kunnen lopen.

Allen: Die ENE, die altijd trouw blijft en die niet loslaat het werk

            dat zo liefdevol is begonnen.

V:                  Daarom mogen we blij zijn en de rust en de vrede ervaren.

            Dit durven we zeggen, in vertrouwen

            op de onuitspreekbare naam van de Eeuwige,

            die onze vader en moeder wil zijn,

            die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de geest van de liefde.

Allen   Amen, zo mag het zijn!

 Inleiding

Drempelgebed

V:                  Onze hulp is de naam van de Eeuwige,

Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft.

V:                  O God, keer ons naar u toe

Allen:  en doe ons weer leven met hart en ziel;

V:                  Laat ons, o Heer uw liefde zien

Allen:  en geef ons uw heil;

V:                  Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen:  en laat ons in vrede leven. Amen.

 De adventskaarsen:

 Stem Eerste kaars ik steek je aan

want het nieuwe licht breekt baan!

De belofte eens gegeven

doet ons alle dagen leven

 we zingen: o wijsheid daal als vruchtbare taal (LB lied 466 vers 1)

 Stem   Tweede kaars, ga nu je gang,

want het wachten duurt al lang.

Maar wij blijven zeker weten:

God zal ons toch niet vergeten.

we zingen: o kom die Heer en meester zijt (LB lied 466 vers 2)

Stem Derde kaars, schenk ons je licht,

God geeft ons een beter zicht.

't Donker kan niet meer verhullen

wat Gods dag ons gaat onthullen.

                     we zingen: ja kom Gij wortel Isai (LB lied 466 vers 3)             

 Stem Vierde kaars, nu jij ook schijnt,

zien we hoe de nacht verdwijnt.

Want jouw vlam is ons een teken

dat de vrede aan gaat breken.

                     we zingen: ontsluit gij die de sleutel zijt ... (LB lied 466 vers 4)          

Kyriëgebed

besloten met het adventslied: licht in onze ogen (LB 463 vers 1, 6, 7, en 8)

 Het Woord en de woorden

 Gebed bij de opening van het woord

besloten met kom Geest van God (LB lied 333)

lezing uit het eerste Testament: Over wie er de vrede brengt.                               (Micha 5, 1-4a, 6)

Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.

Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde en hij brengt vrede.

Zo spreekt de Heer!

Allen:          wij danken God!

 Tussenzang als opmaat naar het evangelie de engel Gabriel komt aangesneld: (LB Lied 443 vers 1, 2 en 3)

 Lezing uit het tweede Testament: Maria ontmoet Elisabet (Lucas 1, 39-45)

 Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld met de heilige Geest en riep luid: 'De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.'"

 Tot zover de woorden van Evangelie!:

acclamatie: U komt de lof toe (LB lied 339B)

 Preek

 Lied: voor alle heiligen in de heerlijkheid (LB Lied 727 vers 1, 9 en 10)

 Wij bidden 

                    – gemeentemoment

                    – dank- en voor-beden

                    – stil gebed

                    – Onze Vader (svp afdrukken)

 

(toelichting bij de collecte en collecte bij voorspel?)

 Slotlied Nu daagt het in het oosten (LB Lied 444 vers 1, 2 4 en 5)

 Wegzending en Zegen (gezongen, uit Tussentijds 116)

 voorganger:       De Levende zegene en behoede u.

                                     De Levende doe zijn aangezicht

                                     over u lichten, en zij u genadig

                                     De Levende verheffe

                                      zijn aangezicht over u,

                                     en geve u vrede.

Allen:

Orgelspel