Liturgie voor zondag 10 maart 2019

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 10 maart 2019 10.00 uur

Eerste zondag in de Veertigdagentijd - Invocabit

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Organist: dhr. Rein Ros

Lector: mw. Helma van Balen

Mmv Dutch Christian Choir (DCC)

Motto: Kan Hij het aan? Kunnen WIJ het aan?

 

De VOORBEREIDING

 Orgelspel

 DCC zingt voor de dienst: Wash me through and through,

op een melodie van Joh. Seb. Bach.

Inhoud van dit lied in grote lijnen: Psalm 51: 3 en 4

Wees mij ​genadig, God, in uw trouw,

u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,

was mij schoon van alle schuld,

reinig mij van mijn ​zonden.

 Welkom door de ouderling van dienst

 Aanvangslied: Psalm 91-A: 1 en 3

 Beginwoorden en Groet

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer                                                                              

Allen             : Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger:   De Heer zij met u;

Allen             : ook met u zij de Heer. Amen.

(We gaan zitten.)

 

 

DCC zingt: God and God Alone

Inhoud van dit lied:

Liefde is de bron waaruit het Licht het lijden overwon.

In verwarring, angst en nood is God jouw reisgenoot.

Gebed van verootmoediging

We ZINGEN: Gezang 463: 1 en 4 uit het Liedboek voor de Kerken.

O Heer die onze Vader zijt,

vergeef ons onze schuld.

Wijs ons de weg der zaligheid,

en laat ons hart, door U geleid,

met liefde zijn vervuld.

 

Leg Heer uw stille dauw van rust

op onze duisternis.

Neem van ons hart de vrees, de lust,

en maak ons innerlijk bewust

hoe schoon uw vrede is.

 

Woord van vergeving

We zingen: Bless the Lord, my soul (Lied 103-E)

DCC: één maal Engels

ALLEN: één maal Nederlands

            Prijs de Heer, mijn ziel. En prijs zijn heil’ge naam.            

            Prijs de Heer, mijn ziel. Die mij het leven geeft. DCC: éénmaal Engels

 Leefregel

We ZINGEN: Lied 538: 1 en 4.

 De DIENST van het WOORD

 DCC zingt als gebed bij de opening van de Schriften:

Lord, speak to us.

Inhoud van dit lied:

Heer, spreek tot ons en laat ons luisteren met ontzag.

Moment met de kinderen

Wij ZINGEN: Wij gaan voor even uit elkaar… - en - Straks zoeken wij elkaar weer op…

aanvang kindernevendienst

 Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 8: 1 t/m 3

We ZINGEN: Lied 316: 1 en 4.

 Tweede Schriftlezing: Lucas 4: 1 t/m 13

We ZINGEN: Zie ik de bergen.

DCC: couplet 1

ALLEN: couplet 2

Loof nu de Heer, Gij allen met mij,

zie naar het werk zijner handen.

Dank Hem trouw, verhoogt Zijn naam.

Zing wat leeft in alle landen.

Zie ik de bergen, de bergen , groter zijt Gij,

hoger verheven heilig zijt Gij.

O God mijn God, Uw majesteit

is boven alles uitgebreid.

‘k Prijs Uw heilige naam.

Uitleg en Verkondiging

We ZINGEN: Lied 556: 1.

 De DIENST van GAVEN en GEBEDEN

 Collecten en orgelspel

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

 We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 425.

 DCC zingt, als inleiding op de zegen: A Clare Benediction.

Inhoud van dit lied:

Moge de Heer Zijn genade over u laten schijnen.

Moge het licht van zijn aanwezigheid uw gids zijn.  

Wegzending en Zegen, driemaal gezongen AMEN

 Orgelspel