Liturgie voor zondag 14 april 2019

Liturgie voor zondag 14 april 2019, Palmzondag.

 voorganger:             ds. Willem Vermeulen.

Lectoren:                   Nathan en Anique

Organist:                   Johan Heuseveldt.

Muzikale medewerking wordt verleend door Voices in Praise (VIP) uit Roosendaal o.l.v. dhr. Hans Bomgaars.

 

 Koorzang voorafgaande aan de dienst: Unto the king.

 Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied gezang 212 : 1, 2, 3 + 4. (Laten wij zingend deze dag beginnen)

             Voorbereiding

 Voorganger:   In de naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

gemeente:                   amen.

voorganger:    Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente:                   die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger:    Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente:                   en laat ons weer in vrede leven,

voorganger:    amen.

 Gebed

 Koorzang / loflied: Heel de schepping.

 Schriftlezing: Lucas 19 : 29 – 33 en 34 – 38 door Nathan en Anique.

 Samenzang: gezang 551 (Hosanna, de Heer komt voorbij)

             aanvang kindernevendienst

             Inleiding door Ina.

             Filmpje: “de toon maakt de muziek”.

             Gedicht: “als jij meegaat”

 Koorzang: Hij stierf voor ons.

             Schriftlezing: Mattheus 6 : 7 – 15 en 16 - 18 door Nathan en Anique.

 Samenzang: gezang 537. (Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft)

 Verkondiging

 Samenzang: gezang 370. (Vader, die woont in hemels licht)

             Mededeling over de vastenaktie door Marlies Blesgraaf.

 Inzameling.

 Koorzang tijdens de inzameling: Love rolled the stone away.

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

             Afsluiting:

gedicht “licht en donker” gelezen door Nathan

het onze vader in het Suid Afrikaans door Anique.

 Koorzang: moge de Heer U zegenen.

             Heenzending en zegen

 Responsie op de zegen: gezang 415 : 3 (Amen, amen, amen).

 koorzang na de dienst: hallelujah, He is Risen.