Liturgie voor zondag 14 juli 2019

INTREDE

Verstilling

Orgelmuziek

Welkom door de ouderling van dienst

We gaan staan.

Morgenlied:
210
Groet

Bemoediging

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: die hemel en aarde gemaakt heeft

v: die trouw houdt in eeuwigheid

a: en nooit loslaat het werk van Zijn handen.

Voorbereidingsgebed besloten met:

o: Heer, hoor ons gebed

a: en laat ons bidden tot U komen.
Amen.

Psalm: 84 vss 5 en 6
We gaan zitten.

Kyriegebed besloten met een gezongen

Gloriahymne: 304

 DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed tot de Geest

Lezingen uit de heilige Schrift besloten met liederen of acclamaties.

1e lezing: Jesaja 55,6-13

Epistellied: 966 (bij Romeinen 7,21-8,6)

2e lezing: Matteüs 13,1-9.18-23

Acclamatie: 333

Prediking

Muziek

Lied: 765

GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging en voorbede

Stil gebed, besloten met het Onze Vader (gezongen: 369d).

Inzameling van de gaven

UITTREDE

We gaan staan.

Slotlied: 422

Zending en zegen besloten met een gezongen ‘Amen’.

Muziek