Liturgie voor zondag 22 september 2019

orgelspel

mededelingen

 

INTOCHT

psalm van de zondag: 84:  1 en 2

 

bemoediging

v.:           onze hulp is in de naam van de heer

g.:           die hemel en aarde gemaakt heeft

v.:           die trouw is in eeuwigheid

g.:           en niet loslaat wat zijn hand begon

 

groet

v.:           de Heer zij met u

g.:           ook met u zij de Heer

 

vervolg : psalm van de zondag  84: 6

 

smeekgebed
v.:           laten we de Heer om ontferming aanroepen

                voor de nood van de wereld   en onze eigen nood

                want zijn barmhartigheid heeft geen grenzen

                ……..

v.:           zo roepen wij tot U en zingen

 

kyrie-lied:  756:  1,2    4,5   6,8

 

toelichting:        het smeekgebed bestaat uit drie gesproken gebedsintenties

                               afgesloten met : zo roepen wij tot U en zingen:

                               en daarna steeds twee gezongen coupletten van 756

 

glorialied:   117 d

 

HOREN

gebed van de zondag

 

aandacht voor de kinderen

aansteken paaskaars

lied:  wij gaan voor even uit elkaar

de kinderen gaan naar de nevendienst

 

 

 

 

lezing uit het Oude Testament : Ezechiël 2: 1-7

psalm 78: 1 en 3

lezing uit het evangelie:  Marcus 6: 1-6

lied:  512: 1,2

overdenking
lied:  826

 

BIDDEN EN GEVEN

voorbeden

gebed in stilte

onze Vader

 

collecten

(de kinderen komen terug uit de nevendienst)

 

OP WEG

slotlied: 418: 1,2 en 3

 

zegen, beantwoord met drie maal gezongen ‘amen’

 

orgelspel