Liturgie voor zondag 6 oktober 2019

Voorganger: ds. Suzan ten Heuw

Organist: Johan Heuseveldt

Liturgische kleur: groen

 

OPENING

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Openingszang (De gemeente gaat staan)

Lied 314 Here Jezus, om uw woord couplet 1 en 2

Inkeer en verstilling

Bemoediging en groet

Zang (De gemeente gaat weer zitten)

Psalm 84 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer vers 1, 2 en 3

Kindermoment over het klimaat

Kinderlied

We gaan voor even uit elkaar

Kindernevendienst

RONDOM TEKSTEN

Lezing uit het Oude Testament

Job 30:15-26 uit de Groene Bijbel

Zang

Lied 851 Gij, hemelhoog verheven couplet 1 (A-melodie), 4 (B-melodie) en 5 (A-melodie)

Lezing uit het Nieuwe Testament

2 Korintiërs 5:14-21 uit de Groene Bijbel

Zang

Lied 346 Roept God een mens tot leven couplet 1, 3, 5 (in plaats van “zoon” zingen we “kind”) en 9

Preek

Meditatief orgelspel

Zang

Lied 947 Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen couplet 1, 2 en 3

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden telkens beantwoord met lied 368j Heer, hoor ons bidden, stil gebed en gezamenlijk gesproken ‘Onze Vader’

Collectes

HEENZENDING EN ZEGEN

Slotzang (De gemeente gaat staan)

Lied 904 Beveel gerust uw wegen couplet 1, 2 en 5

Zegen

V: (…) zij met u allen.

G zingt: Amen, amen, amen.

Orgelspel

Gelegenheid tot ontmoeting

Begroeting uitgang

Verwijzing

Wilt u de preek nog eens nalezen? Dat kan door naar de website www.suzantenheuw.nl te gaan waar de preek onder de rubriek ‘Preken’ zal worden gepubliceerd.